Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 18. detsember 2016. a. kell 09.24
Muudetud: 18. detsember 2016. a. kell 10.09

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Sissejuhatus veerandisse.Kordamine:T 2v - eessõnade kasutamine
2.Dialoogid - R lk.55. Kordamine.
3.Kordamine kontrolltööks (eessõnad). T 3a:näoosad,näojooned (sõnavara)

II nädal
1.Kontrolltöö - T2V(eessõnad) -16.01
2.T 3a- Kehaosad, Välimus: Kaaslase välimuse kirjeldamine.
3.Välimus.Tutvumiskuulutused ajalehes.

III nädal
1. Iseloom,iseloomujooned (sõnavara);omadussõnadest nimisõna moodustamine.
2. Minu iseloom - iseseisev töö sõnavara kinnistamiseks.
3.Inimeste iseloomustamine. V Võssotski "Laul sõbrast"

IV nädal
1.Kirjutamine - Sõbra välimuse ja iseloomu kirjeldamine , valmistumine suuliseks arvestuseks.
2.Suuline arvestus -Minu sõber (välimus ja iseloom) -31.01
3.T 3a:Armastus. Tegusõna+ käände ühildumine.Tegusõna pööramine olevikus ja minevikus.

V nädal
1.Isikuliste asesõnade käänamine, harjutused.
2.Kordamine: T3a -Armastus;asesõnade käänamine. Telefonivestlus - sõnavara.
3.Kordamine kontrolltööks. Telefonivestlus - sõnavara. Dialoogide kuulamine.

VI nädal
1. Hindeline töö - T3a(armastus; asesõnade käänamine).Dialoogi (telefonivestlus) koostamine.
2.T3v: Tegusõna"võima,suutma" tähendused ja kasutamine,pööramine.
3.T3v:Tegusõna "tahtma" tähendused ja kasutamine,pööramine.


VII nädal
1.-2.Tegusõna "pidama. kohustatud olema" tähendused ja kasutamine,pööramine.
3.Kordamine kontrolltööks. T 4a:tervislik eluviis(sõnavara)

VIII nädal
1.Kontrolltöö : T 3v - 27.02
2.T 4a: Aeg (millal? mis ajal?missuguse ajavahemiku vältel?)
3.Kodused toimetused.Täpsustav asesõna ISE (CAM)

IX nädal
1.-2.Kodused toimetused. Asjad meie ümber (sõnavara)
3.Valmistumine suuliseks arvestuseks (Kodused toimetused)

X nädal
1.-2. Suuline arvestus: Kodused toimetused - 13. - 14.03
Kinnistavad harjutused ,T4a Toit. Kalorite tabel.
3.T 4a: Minu päevamenüü - koostamine. Kokkuvõte3. õppeveerandist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires (III veerandil - välimus ja iseloom;armastus; telefonivestlus;
tegevused ja toimingud; toiduained, menüü, kohvikus) aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;
2) mõistab õpitud teemade piires olulist;
3) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud teksti, tekstist infot leida, esitada küsimusi ja neile vastata;
4) kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) oskab kasutada kõnes ja kirjas III veerandil läbitud grammatikamaterjali:omadussõnade võrdlusastmed, käänamine: omadussõna +nimisõna;isikulised asesõnad; sidesõnad; tegusõnade saama,tahtma kohustatud olema pööramine ja kasutamine
6) oskab kasutada tunnisõnastikku, sõnaraamatut ja internetti;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja grupis;
8) omandab esmased teadmised Venemaast;
9) mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasvestleja kõnet.

Hindamine üles

Õppeveerandi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, s.h.ka kodutöö
3) Sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus)tundmise kontrollimine,mille eest saadud hinded on arvestusliku kaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
4) 1 test, mis puudumise korral tuleb järele vastata

Kõik testid,s.h.tööd sõnavarale, peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel).

Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel.Protsesshined(jooksva õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.
Perioodi koondhinde saamisel arvestatakse ka aktiivsust tunnis ning tundides viibimist.
Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada,
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb 10 päeva jooksul pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata.
Arvestuslikud tööd peab järgi vastama puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige. Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see veerandi lõpus hindega "1". Kolm tegemata kodust tööd päädib hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
IÕK õpilase hindamisel:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) materjal on lihtsustatud;
3) maht on vähendatud miinimumini, ainult põhivara;
4) õpilane võib kasutada abimaterjale ja õpetaja abi;
5) nõutakse ainult põhioskusi;

Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. 9.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioon teisipäev 15.00-15.45, ruum204. Järeltööd kokkuleppel.