Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 18. detsember 2016. a. kell 08.39
Muudetud: 18. detsember 2016. a. kell 09.23

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Sissejuhatus veerandisse (ainekaardi tutvustus).Kordamine : 7.tsükkel
2.Kontrolltöö - 7.tsükkel. T8 sõnad.
3.T8.Kelleks ma tahan saada? Elukutsed ja ametid.

II nädal
1. Tund 8b. Tekst: Minu töö. Õpik lk.93-95
2. Tund 8v. Asesõnad - kellega,Tvoritelnõi (kaasaütlev) käändes. Õpik lk.95-97
3.Kordamine: 8.tsükkel. Tv 8a-v

III nädal
1.Kordamine kontrolltööks
2. Kontrolltöö: 8 tsükkel. - 25.01
T9a sõnad (Riietusesemed)
3.T9a.Kuidas ma riietun?Sõbra riietus. Dialoogid, sõnavaraharjutused. Õpik lk.98-103

IV nädal
1. T 9a. Riietus.Sõbra riietus. Kinnistavad sõnavaraharjutused. Õpik lk.98-104
2. Tund 9b. Tekst: Minu riietus. Õpik lk.104-105
3. Tund 9v. Järgarvsõna. Kuupäev. Millal? Õpik lk.106-109

V nädal
Õpilased suusalaagris

VI nädal
1. Tund 9v. Kuupäev, millal?Mis kuupäeval? Harjutused.
2. Kordamine - 9 tsükkel. Kirjand "Kuidas mulle meeldib riietuda".
3.Kordamine kontrolltööks

VII nädal
1. Kontrolltöö : 9.tsükkel. Tund 10a sõnad. - 21.02
2.Minu kodumaa Eestimaa. Eesti sümbolid.
3.Eesti päev

VIII nädal
1.Tähtpäevad Venemaal ja Eestis .Valmistumine suuliseks esitluseks.
2.Mis püha täna on? Dialoogid.
3.Tähtpäevad ja õnnesoovid.Dialoogide vastamine.TV-10a

IX nädal
1.Jutustame Eestist. Tekst: Minu tähtpäevad. Küsimustele vastamine. Õpik lk.114-115
2.-3. Tund 10v. Omastav kääne: omadus- ja nimisõna käänamine (Roditelnõj kääne) Õpik lk.116-121

X nädal
1.Kordamine - 10.tsükkel
2. Kontrolltöö: 10 tsükkel. - 15.03
3.Krokodill Gena sünnipäevalaul. Kokkuvõte õppeveerandist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid III veerandil läbitud teemadel: kellaaeg;päevaplaan; Eesti, ;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru; oskab teksti ümberjutustada.
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: järgarvud, omadus- ja nimisõnade käänamine roditelnõj,vinitelnõj,datelnõj kääne; asesõnade vormid kaasaütlevas käändes ;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 2 kontrolltööd :KT 4, KT 5 (hinne läheb II veerandisse)
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

IÕK õpilase hindamisel:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) materjal on lihtsustatud;
3) maht on vähendatud miinimumini, ainult põhivara;
4) õpilane võib kasutada abimaterjale ja õpetaja abi;
5) nõutakse ainult põhioskusi;

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid teisipäev kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel