Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 15. detsember 2016. a. kell 09.47
Muudetud: 8. jaanuar 2017. a. kell 18.21

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.01):
1.-2. Ainekaardi tutvustus. Tund 11a. Mis kell on?Lk.122-126
3. Kordamine: kellaaeg. TV.t.11a

II NÄDAL (16.-20.01):
1. Tund 11b. Tekst: Minu päevaplaan..Lk.127-128
2. Tund 11b. Minu päevaplaan. TV.t.11b
3. Jutustame oma päevast. Grammatikaharjutused.

III NÄDAL (23.-27.01):
1. Tund 11v. Asesõnad alaleütlevas käändes.. Lk.129-130, TV.11v
2. Kordamine: h. 11-16,11-17 lk.131
3. Kordamine KT-ks: 11. tsükkel.

IV NÄDAL (30.jaan.-3.02):
1. KONTROLLTÖÖ: 11. tsükkel. - 31.01
2. Tund 12a.Minu harrastused. Sõnavara lk.132-133, 137
3. Tund 12a. h.12-1 lk.133-134. Armastama mida? h.lk.135

V NÄDAL (6.-10.02):
1.-3. Suusalaager.

VI NÄDAL (13.-17.02):
1. Tund 12a. H.12-6 lk.136, sõnavaraharjutused.
2.- 3. Tund 12b. Tekst: Minu harrastused. Lk.138-139, TV.t.12b

VII NÄDAL (20.-24.02):
1. Jutukese koostamine: Minu harrastused. Grammatikaharjutused.
2. Jutustame oma harrastustest. Iseseisev töö.
3. Tund 12v. omadussõna ja nimisõna käänamine alaleütlevas käändes.Lk.140-143

VIII NÄDAL (27.02.-3.03):
1.-2. Tund 12v , TV.t.12v, töölehed., tõlkeharjutus lk.143
3. Kordamine KT-ks: 12 tsükkel.

IX NÄDAL ( 6.-10.03):
1. KONTROLLTÖÖ: 12 tsükkel. - 7.03
2. -3.Tund 2b. Omadussõna, määrsõna. Lk.31-34

X NÄDAL ( 13.-17.03):
1. TK: omadussõna, määrsõna. Luuletus.
2.-3.Tund 3a. Liiklus, tee juhatamine. Lk.35-42. Veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III veerandi teemad: päevaplaan, huvialad ja harrastuded, liiklus, tee küsimine ja juhatamine.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali:kellaaeg, alaleütlev ja seestütlev käände,omadussõna ja määrsõna.
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kontrolltööd - 2 arvestuslikku hinnet ( KT-11, KT-12 )
Jutustamine; Minu päev. Huvialad. - 2 arvestuslikkuhinnet
Kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Tunnikontrollid, sõnade tööd - iga töö 1 arvestuslik hinne

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha samuti 10 päeva jooksul. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Veerandi lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse samuti hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õpik: Inga Mangus: Kiirelt ja lõbusalt 7.klass. Töövihik 7.klass. " Kiirelt ja lõbusalt 8.klass".
Õpetaja koostatud materjalid.