Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 19. november 2016. a. kell 06.39
Muudetud: 20. jaanuar 2017. a. kell 21.31

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursus kestab 25.11.2016 - 4.03.2017

I nädal
Dialoog 9 "Looduses ei ole halba ilma!?".Nimisõna mitmus (Tv lk.20)
Töö sõnavaraga. Räägime teemal Tänane ilm, ilmaennustus, hea ja halb ilm.
Vene rahvalaul "Oi, moroz!"

II nädal
Määrsõna moodustamine ja keskvõrre.
Töö tekstiga "Lemmikaastaaeg"
Valmistumine suuliseks esitluseks (Minu lemmikaastaaeg)

III nädal
Esitlused (Minu lemmikaastaaeg). Tõlkeharjutus (Tv lk.21 h.35)
Kordamine - määrsõna. Kuulamisharjutus (T-9)
Kordamine - 9.tsükkel

IV nädal
KONTROLLTÖÖ : 9.õppetükk - 19.01
A.Bloki luuletus
Luuletuse vastamine. Olga päevik 11 ja 12. Jõululaulud.

Vaheaeg

V nädal
Tund 12: Jõulud ja uus aasta". Dialoog 12 (Millal siis tähistada jõule?)
Tõlkeharjutus. Tund 10. Tulud ja kulud. Päevik-10
Tegusõna aspektid.

VI nädal
Verbiaspektipaarid - kinnistamine.
Dialoog 10 (Raha, raha, raha)
Valmistumine esitluseks (Minu tulud ja kulud)

VII nädal
Suulised esitlused.(Minu tulud ja kulud). Näitavad asesõnad - see, need. Sõnaühendite käänamine ja kasutamine lausetes.
Töö tekstiga "Mõistsin, mis on raha".
Teema kordamine

VIII nädal
Töö lauluga "Rahast".Kordamine.
Kordamine: 10.tsükkel
Sõnaühendid näitavate asesõnadega lauses - kinnistamine

IX.nädal
1.KONTROLLTÖÖ: 10.õppetükk -6.02
Päevik-14.
Tund 14. Eesti - metsade ja järvede maa. Dialoog 14 (Kõige ilusam maa)
Määrsõnad siin/siia, seal/sinna. Nimisõna mitmuse roditelnõi kääne. Palju, vähe, mitmed +nimisõna mitmuse roditelnõi kääne.

X nädal
Töö tekstiga "Meie kodumaa - Eesti".
"Minu kodumaa" - powerpoint esitluse - lugemine, küsimustele vastamine
Teksti kokkuvõtte koostamine - valmistumine jutustamiseks.

XI nädal
Esitlused (Eesti). Tekst "10 fakti Tallinna ajaloost".
Nimisõnade käänamine mitmuses. Laul "Lahkudes Tallinnast"
Kordamine: 14.-15.õppetükk

XII nädal
Etteütlus (14.-15 tsükli sõnavara põhjal). Päevik 16.
Toiduained - sõnavara.Kui palju?
Arvsõna+ nimisõna (Mitu?). Ainsusnimisõnad.Kokkuvõte 2.kursusest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: aastaajad; ilm; Eestimaa loodus, sümbolid, Tallinn
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist;
4) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
6) kasutab õigesti II kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: määrsõnade moodustamine ja võrdlusastmed;näitavad asesõnad (see/need);määrsõnad (siin/siis, seal/sinna); nimisõna mitm. roditelnõi k.; palju/vähe/mitmed +mitmuse roditelnõi k.,
7) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

KT-d - 2 hinnet
Protessihinded kokku - 1 kokkuvõttev hinne
Suulised esitlused

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

-Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.00 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom" õpik , TV, CD 10.klassile
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid