Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12099 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 18. november 2016. a. kell 17.11
Muudetud: 18. november 2016. a. kell 17.14

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Selgrootute üldiseloomustus, erinevused selgroogsetest. Selgrootute süsteem.
2. Käsnad.
3. Ainuõõssed. Õppefilm.
4. Ussid. Rühmatöö
5. Usside mitmekesisus.
6. Limused.
7. Limuste mitmekesisus.
8. Lülijalgsed. Vähid
9. Vähilaadsed
10. Ämblikud.
11. Ämblikulaadsed
12. Putukad.
13. Putukarühmad
14. Putukate mitmekesisus ja tähtsus. Õppefilm.
16. Selgrootute hõimkondade võrdlus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga;
2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele iseloomulike liikumisviiside ja elupaigaga;
4) selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel peremeesorganismi, toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise olulisust;
5) väärtustab selgroogseid loomi eluslooduse olulise osana;
6) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse objektidest, nende ehituse ja talitluse kooskõlast ning väärtustab looduslikku mitmekesisust;
7) kasutab bioloogiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit, lahendades eluslooduse ja igapäevaelu probleeme, ning langetab asjatundlikke otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
8) kasutab bioloogiaalase info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduses toimuvaid protsesse selgitades, objekte kirjeldades ning probleeme lahendades;
9) kasutab bioloogiat õppides otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
10) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning kasutab bioloogiateadmisi ja -oskusi elukutsevalikul;

Hindamine üles

Veerandis hinnatakse koduseid töid, töölehtede täitmist, iseseisvaid töid tunnis, tunnikontrolle jms. Kokkuvõttev hinne on veerandi jooksul saadud hinnete keskmine.

Tegemata või ebaõnnestunud töid on võimalik järgi vastata 1 kord esimesel võimalusel peale hinde teadasaamist,. Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105

Kui õpilane on tunnist puudunud, siis tuleb läbivõetud osa iseseisvalt omandada vastavalt e-koolis olevale kirjeldusele või tulla abi saamiseks konsultatsioonitundi.