Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 14. november 2016. a. kell 14.38
Muudetud: 16. detsember 2016. a. kell 13.36

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Millisel korrusel? Millises korteris?
2. Pilet milliseks kuupäevaks, millisele kohale? Millisesse ritta?
3. Kordav tunnikontroll. Järgarvud.

II nädal
1. Tõlkimine. Ül 4-28.
2. Kus sa elad? Jutuke enda kodust etteantud küsimuste järgi.
3. Hindame jutukest. kirjutamine.

III nädal
1. Kus asub? Kohad linnas. Lennujaam, sadam, muuseum jne.
2. Minge otse, tagasi, edasi. keerake paremale, vasakule.
3. Tegusõnade "asuma" ja "pöörama" pööramine.

IV nädal
1.Kuidas juhatada teed?
2.Minu linn. Kus miski asub?
3. Kellest? Millest?

V nädal
1. Minu kool.
2. Mis asub minu koolis, milline on minu kool,
3. Minu kool ja minu klass.

VI nädal
1. Käänded.
2. tegusõna ja kääne
3. Omadussõna+nimisõna.

VII nädal
1. Praktika. Grammatika.
2. Valmistume jõuludeks ja uueks aastaks.
3. Talvelaulud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased
* oskavad kirjutada enda kodust. kesklinn/äärelinn/maakoht. Maja/korter, mitmes korrus. Millised ruumid on kodus. Kas perel on suvilat.
* tuletavad meelde kohad linnas (teater, kino, polikliinik, haigla jne)
* oskavad öelda, kus asub teater, haigla jne
* oskavad juhatada teed.
* osavad pöörata tegusõnu
* Oskavad rääkida Kuressaare linnast.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Arvestatakse õpilase individuaalsusega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Hinne moodustub keskmise hinde arvutamisel, kusjuures ühe negatiivse hinde võib õpilane järele vastata, enne keskmise hinde arvutamist.
Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Veerandihinne "5" pannakse õpilasele, kellel ei ole ühtki mitterahuldavat või puudulikku jooksvat hinnet. Ühte hinnet on võimalik parandada ka juhul, kui keskmise hinde arvutamisel jääb puudu 0,1 punkti, (näit 3,4)
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Konsultatsioonid ja järeltööd esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga. Ruumis 002.