Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 10. november 2016. a. kell 00.39
Muudetud: 14. november 2016. a. kell 19.17

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (31.-4.11)
1.Sissejuhatus uude veerandisse. Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Kordamine(vanuse küsimine ja vastamine)15A
2.Kordamine(värvid). Raha(euro,rubla,sent).
3.Kordamine(kuhu,kus,kust). Võõra teksti lugemine ja tõlkimine.

II nädal (7.-11.11)
1.Nõustumine/keeldumine; mulle meeldib/ei meeldi. lk.128,tõlkimine; sõnavara(loomad)
2.Õppetükk 17. Dialoogid(poes). Numbrite kordamine. Tegusõna "olema/tahtma" olevik/minevik.
3.Neljajalgsed sõbrad. harjutused 17-6....17-11

III nädal (14.-18.11)
1.Küsimuste esitamine(missugune/missugused?); Tekst lk.160, järgarvsõnad TV lk.72
2.Teksti lugemine ja tõlkimine, esitamine osadena
3.Grammatika(meie,teie) Harj.17-13........17-16

IV nädal (21.-25.11)
1.Kordamine(vanus,raha,sõnavara,grammatika)
2.Kontrolltöö
3.Kellaaeg õppetund 18A.

V nädal (28. - 2.12)
1.18A harj.18-1......18-8, sõnavara
2.Kehaosad lk.167-168.
3.Võõra teksti lugemine

VI nädal (5. - 9.12)
1.Kellele? lk.169, käändelõpud harj.18-15......18-20
2.Kordamine
3.Kontrolltöö

VII nädal (12.-16.12)
1Mis juhtus? Õppetund 19A
2.Dialoogid. Omadussõnad(sõnavara)
3.Kordamine, harj.19-8.....19-13

VIII nädal (19.-22.12)
1.Dialoogide koostamine. Kaasaütlev kääne 19B
2.Kordamine harj.19-14....19-18
3.Veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II perioodi teemad: välimus, iseloom, pere, elukoht, linn;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbittud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes, nimisõna käänamine seestütlevas käändes, järgasrvu kasutamine, küsimused - kus? kuhu? kust?;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Kujundaval hindamisel antakse hinnanguid ja soovitusi õpitulemaste parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne).
II veerandi hinde kujunemine:
Kontrolltööd - 2 hinnet
Tunnikontrollid(sõnadetööd) - 1 kokkuvõttev hinne
Suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks peavad kõik kokkuvõtvad hinded olema vähemalt rahuldavad.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 14.00-15.00 ruumis 005, järeltööd kokkuleppel