Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 10. november 2016. a. kell 00.32
Muudetud: 15. november 2016. a. kell 09.12

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata jja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (31.-4.11)
1. II veerandi ainekaardi tutvustamine. Kordamine(suulised väljendid)-sport; harj.1-46.....1-50
2. Harjutus 1-45. Tegusõnad(mängima, tegelema, käima, sõitma...)-kasutamine lausetes.
3. Enesetunne(sõnavara)

II NÄDAL ( 7.-11.11)
1.Kordamine, harj.1-57....1-61
2. Sõnavara lk.20 dialoogide koostamine
3.Kordamine. Dialoogide esitamine hindele, tegusõnad(põdema,kaeblema,tundma)-pööramine

III NÄDAL (14.-18.11)
1. Tegusõnad(põdema,kaeblema,tundma)lausete moodustamine, harj.1-62
2. Tegusõnade pööramine(ravima,haigestuma,kaeblema,tundma,iseennast ravima), Akusatiivi kordamine
3. Kordamine(näidisharjutused)

IV NÄDAL (21.-25.11)
1. Test - 21.11.16
2. Kodu ja perekond. Sõnavara lk.31, harj.2-1........2-4
3. Jutustuse koostamine harj.2-5, sõnavara kordamine (dialoogide koostamine)

V NÄDAL (28.-2.12)
1. Sõnavara vastamine (lk.31), Perekonnaseis (sõnavara (lk.33)
2. Jutustuse esitamine hindele(minu pere), harj.2-6, 2-7
3. Dialoogi koostamine (sõnavara kordamine), harj.2-7

VI NÄDAL (5.-9.12)
1. Kutsume külla (sõnavara lk.34), harj.2-11
2. Prepositsionaal(käände kordamine), harj.2-12.....2-15
3. Külaliste tulek (sõnavara lk.37,38), harj.2-16

VII NÄDAL (12.-16.12)
1. Dialoogi koostamine(sõnavara kordamine)
2. Külaliste lahkumine(sõnavara lk 38), harj.2-19...2-23
3. Dialoogi koostamine(sõnavara kordamine), harj.2-24

VIII NÄDAL (19.-22.12)
1. Maaklerite kool (sõnavara lk.40)
2. Piltteksti lugemine harj.2-25
3. Dialoogi koostamine(sõnavara kordamine) II veerandi kokkuvõte.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - I veerandi teemad: Kellaaeg. Päevaplaan. Huvialad.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I veerandil läbitud keelematerjali: alaleütlev ja osastav kääne, järgarvud, mis aastal?, kui vana, kellaaeg;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) suulised vastamised -1 kokkuvõttev hinne
2)kirjalikud vastamised(kodused ja tunnitööd) - 1 kokkuvõttev hinne
3) test - 1 hinne

Kontrolltööd (testid) jm tööd kogub õpilane (õpi)mappi.
Test peab olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon E kell 15.00-15.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust