Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 7. november 2016. a. kell 08.25
Muudetud: 7. november 2016. a. kell 08.25

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I kursus kestab 4.sept. - 24.nov. 2014
I nädal
1.Tarkusepäev
2.Sissejuhatav tund: tutvumine grupiga; õppekava ja -kirjandus. Ainekaart.
3.Küsimuste esitamine ja vastamine. Õppetund 1(sissejuhatav tund)

II nädal
1.Dialoog ja selle põhjal oma dialoogi koostamine
2.Tekst "Мой класс", töö tekstiga
3.Nimisõnade käänamine ja kasutamine lausetes - harjutamine

III nädal
1.Omadussõna. Omadussõna ja nimisõna ühildumine.
2.Omadus- ja nimisõnaühendite käänamine.Tegusõna rektsioon
3.Spordipäev

IV nädal
1.-2.Omadus- ja nimisõnaühendite käänamine.Tegusõna rektsioon
3.Tegusõna rektsioon: harjutused

V nädal
1.Tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja liittulevikus.
2.Enesekohased verbid
3.Kompleksülesanne keelekasutusele.

V nädal
1.Isikulised asesõnad, nende käändevormid.
2.Omastavad asesõnad.
3.Isikulised ja omastavad asesõnad, nende kasutamine - harjutused.

VI
1.Kontrolltöö: isikulised ja omastavad asesõnad. -13.10
Põhiarvsõnad. Vanus/iga
2.Järgarvsõnad.Kuud, nädalapäevad.Mis aasta(l)? kuupäev(al)?
3.Kontrolltöö: Kui vana keegi on? - 17.10

Vaheaeg

VII nädal
1.Kordamine kokkuvõtvaks kontrolltööks.
2.ARVESTUSTÖÖ (grammatika põhivara) - 30.10
Tutvumine T.Trojanova õpikuga (struktuur)
3.KT analüüs. Tund 1: Jälle kooli. Olga Petrova päevik - lõik 1.Dialoog 1.
T1: Saame tuttavaks! Ametlik ja mitteametlik tutvumine.

VIII nädal
1. Tund 1: Saame tuttavaks! Ametlik ja mitteametlik tutvumine.
2.Kuidas kirjutada kirja. Isiklik ja ametlik kiri.
3. Kiri sõbrale. Omastavad asesõnad.
2.Töö tekstiga "Minu klass", lk.9

3.Suuline ettekanne - Minu klass

IX nädal
1.Suuline ettekanne - Minu klass. Tõlkimine:TV lk.3
2.Suuline ettekanne.Naissoost omadus- ja nimisõnaühendite käänamine,kasutamine lausetes. TV lk.3
2.Töö lauluga "Privet".Kordamine .

X nädal
1.Kordamine kontrolltööks : Tund 1
2.KONTROLLTÖÖ : Tund 1 - 14.11
Tund 2: Olga päevik - lõik 2, lk.11
3.Tund 2: Dialoog - kuulamine,arutlus. Kõneetikett vene keele tunnis . Sõnavara lk.11-12
Kokkuvõte 1.kursusest

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) suulised vastamised -1 kokkuvõttev hinne
2) sõnade kontroll - 1 kokkuvõttev hinne
3) testid - 3 kokkuvõtvat hinnet

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon E kell 14.00-14.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) suulised vastamised -1 kokkuvõttev hinne
2) sõnade kontroll - 1 kokkuvõttev hinne
3) testid - 3 kokkuvõtvat hinnet

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon E kell 14.00-14.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust