Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 7. november 2016. a. kell 00.49
Muudetud: 9. november 2016. a. kell 22.52

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (1.09)
1. Sissejuhatus ainesse. Tutvumine grupiga. Vene keele tähtsus. Sarnaste sõnade leidmine. Tervitus ja hüvastijätt

II nädal (5.-9.09)
1.Suulised dialoogid
2.Suulised harjutused.Kirjatähed a......i(kirjalikult)
3.Suulised harjutused.Kirjatähed k.....f(kirjalikult)

III NÄDAL (12.-16.09)
1.Suulised harjutused. N.......
2.Suulised harjutused. Sõnad (ah,ei,ja,tervist,nägemist,tema,mina,aga)
3.Suulised harjutused. Etteütlus, sõnad(see on,suvila,kino,õppetund,käsi)

IV NÄDAL (19.-23.09)
1. Sõnade töö(jah,ei,ja,tervist,nägemist,tema,mina,aga,see on,suvila,kino,õppetund,käsi); Harj 8 (TV), suulised harjutused
2. Suulised harjutused. Nimisõna sugu, uus sõnavara(isa, tuba, kass,aken, piim, poiss, tüdruk, kodu, ema)
3. Hääldusharjutused harj.5,6,9,10,12, sõnade kordamine

V NÄDAL (26.09-30.09)
1. Sõnade töö, tõlkelaused, hääldusharjutused
2. Sõnavara((kes,hommik,minut,jogurt,taevas,tädi,onu,meri,park,teater)
3. Sõnadetöö, hääldusharjutused 15-24

VI NÄDAL (3.10-7.10)
1. Hääldusharjutused 15-24
2. Sõnad(kus,kodus,siin,kaart,apteek,pank,purk,saun,seal), hääldusharjutused 26-28
3. Sõnad (sina,meie,teie,nemad,direktor,poiss,tüdruk), hääldusharjutused 30,33

VI NÄDAL (10.-14.10)
1. Sõnade töö, hääldusharjutused 35,37,38
2. Kordamine, tõlkimine.
3. hääldusharjutused 39,46,47

VII NÄDAL (17.-21.10)
1. Kordamine, tõlkelaused. Harj.38,46 hindele
2. Sõnad: (linn,maakoht,telefon,kaubamaja,tere,vabanda,tänan,head aega)
3. Kordamine. Veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) Oskab tähestikku hääldada ja kirjutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I veerandil läbitud teemadel: ; 
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet; 
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ning koostada neist minidialooge; 
6) oskab kasutada asesõnu ainsuses;
7) oskab eristada nimisõnu vastavalt soole;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas; 
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Kujundaval hindamisel antakse hinnanguid ja soovitusi õpitulemaste parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne).
I veerandi hinde kujunemine:
Tunnikontrollid(sõnadetööd) - 1 kokkuvõttev hinne
Suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne

Igale tööle on üks järeltöö võimalus.
Hindeid on võimalik parandada 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb järele vastata. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks peavad kõik kokkuvõtvad hinded olema vähemalt rahuldavad.
Rahuldava ja mitterahuldava veerandihinde korral saab õpilane vaheajaks ülesande harjutada õpitud sõnu selleks sisse seatud vihikusse, mille esitab ette veerandi esimesel tunnil.

Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 14.45-15.45 ruumis 005, järeltööd kokkuleppel õpetajaga
Õppematerjal: 
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.