Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 1. november 2016. a. kell 18.34
Muudetud: 22. november 2016. a. kell 10.51

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Fašistlik Itaalia. Lk 50-53
2. Natsionaalsotsialistlik Saksamaa. Lk 54-57
II nädal
1. Kommunistlik Venemaa. Lk 58-61
2. Kontrolltöö
III nädal
1. Eesti Vabadussõda. Lk 62-63
2. Demokraatlik Eesti. Lk 66-69
IV nädal
1. Autoritaarne Eesti. Lk 70-73
2. Eesti kultuurielu. Lk 74-77
V nädal
1. Kultuur maailmasõdade vahelisel ajal. Lk 78-81
2. Kontrolltöö
VI nädal
1. Rahvusvaheline olukord teise maailmasõja eel. Lk 86-89
2. Teise maailmasõja algus. Lk 90-93
VII nädal
1. Sõja laienemine. Lk 94-97
2. Teise maailmasõja lõpuaastad. Lk 98-101
VIII nädal
1. Filmi vaatamine
2. Filmi vaatamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kooliaasta lõpuks õpilased:
- oskavad kirjeldada, analüüsida ja hinnata olulisi lähiajaloo sündmusi ning paigutada need ajaloonele
- mõistavad, et ajalugu saab tõlgendada mitmeti ja oskavad kirjeldada olulisemaid ideelisi erimeelsusi 20. sajandil
- oskavad kirjeldada eluolu 20. sajandil
- tunnevad olulisemaid lähiajaloo mõisteid
- seostavad lähiajalugu olevikuga
- oskavad leida, hinnata ja kasutada allikmaterjale
- oskavad eristada fakte tõlgendustest
- seostavad maailmaajalugu Eesti ajalooga
- väärtustavad minevikku ja oskavad hinnata nüüdisühiskonna mugavusi
- kujundavad oma arvamuse, mida oskavad selgelt väljendada

Teise veerandi lõpuks:
- võrdlevad fašistlikku, kommunistlikku ja natsionaalsotsialistlikku režiimi
- teavad miks ja kuidas vähenes 1930. aastail demokraatia tähtsus
- kirjeldavad Eesti Vabadussõja kulgu
- hindavad demokraatliku Eesti toimimist
- analüüsivad, miks asendus demokraatia Eestis autoritaarse režiimiga
- analüüsivad, kuidas oli 1930. aastate kriis Eestis seotud ülemaailmse majanduskriisiga
- kirjeldavad Eesti kultuurielu ja eluolu sõdadevahelisel perioodil
- kirjeldavad poliitilist olukorda ja riikidevahelisi suhteid enne II maailmasõda
- analüüsivad II maailmasõja põhjuseid, eeldusi ja tagajärgi
- kirjeldavad II maailmasõja kulgu
- annavad hinnangu II maailmasõja tagajärgedele

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Veerandi hinne koosneb kahest kontrolltööst ja tunnihinnetest (sh tunnikontrollidest ja suulistest vastamistest). Kumbki kontrolltöö annab 1/3 hindest ja tunnihinded 1/3. Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud kontrolltööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.