Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 31. oktoober 2016. a. kell 18.22
Muudetud: 22. november 2016. a. kell 10.50

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalugu annab teavet mineviku kohta ja õpetab seda väärtustama. Nii saame teada, kes me oleme, kust me tuleme ning annab võimaluse luua visioone, kuhu me läheme. 5. klassis õpime, mis on ajalugu ning kes ja kuidas seda uurivad. Põhirõhk on õpilastes mineviku vastu huvi äratamisel ja ajalooalaste õpioskuste kujundamisel, samas aga paneme aluse üldistele ajalooalastele teadmistele, mida läheb vaja terve põhikooli kestel. Ajaloo 5. klassi programm keskendub Eesti ajaloole ning õpetab mõistma meid ümbritsevat kultuuriruumi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Paneme aja paika. Lk 26-29
II nädal
Alustame algusest. Lk 30-33
III nädal
Kiviaja kütist rauaaja põllumeheks. Lk 34-37
IV nädal
Minas- ja keskaja piiril. Lk 38-41
V nädal
Kontrolltöö
VI nädal
Kui Lembitu võitles. Lk 42-45
VII nädal
Vabaduseta, aga ikkagi Euroopas. Lk 46-49
VIII nädal
Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Esimese veerandi lõpuks õpilased:
- tunnevad ja oskavad seletada teemakohaseid mõisteid
- teavad olulisemaid aastaarve
- teavad, kuidas jaguneb esiaeg ja miks
- teavad, milline sündmus on meie ajaarvamuse alguseks
- kirjeldavad, kuidas on jääaeg mõjutanud Eesti pinnamoe kujunemist
- oskavad nimetada esimesi teadaolevaid asulaid Eesti aladel
- kirjeldavad küttide ja korilaste eluolu
- hindavad, mida tõi kaasa savinõude kasutuselevõtt
- iseloomustavad esiaja inimese maailmapilti
- teavad, miks ja kuhu rajati linnuseid ning oskavad neid kirjeldada
- oskavad kirjeldada inimeste eluolu muinasaja ja keskaja piiril
- teavad, miks toimus muistne vabadusvõitlus ja kuidas see lõppes

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Esimese kokkuvõtva hinde saavad õpilased ajaloos poolaasta lõpuks. See kujuneb kahest kontrolltööst, töövihiku hindest ja tunnitöödest (iseseisvad tööd, tunnikontrollid, suulised vastamised). Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.