Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 30. oktoober 2016. a. kell 21.32
Muudetud: 30. oktoober 2016. a. kell 21.41

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. 
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla; 
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

31.10. Wiederholung (Sõnavara, numbrid, tegusõna pööramine) 
1.11. Das ist meine Familie. Sõnavara. L.5 
2.11. Numbrid 20-100. Harjutused numbritega. 

7.11. Omastav asesõna, dein, sein ihr L.5 
8.11. Das ist meine Familie. Sõnavara. L.5 
9.11. Mein Familienfoto. Õpiku pilt, dialoog. L.5. 

14.11. L.6 Ich und Co. Pööramine : können 
15.11. Märksõnadejärgi jutustamine 
16.11. l.6 Sõnavara 

21.11. L.7 Wasmächtest du heute machen? 
22.11. Typisch Thomas L.7 Möchten 
23.11. Lesen, sehen, fernsehen - sõnavara 

28.11. L.8 Wirmachen viel zusammen 
29.11. L.8. Tegusõna asend lauses. 
30.11. L.8 sõnavara 

5.12. L.9. Wiederholung 
6.12. L.9 Tegusõnadepääramine 
7.12. L.10 Mein Termnkalender 

12.12. L.10. Mein Terminkalender. Immer unterwegs. 
13.12. L.10. Eine Postkarte aus Deutschland. 
14.12. L.10. Sõnavara 

19.12. L. 11 Schulfächer 
20.12.L. 11 Schulfächer 
21.12. Weihnachtstraditionen 

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad: 
Õpilane oskab II veerandi lõppedes: 
- tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada; 
- oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel: 
- oskab röökida endast ja oma perest, tutvustada teisi, 
- küsida ja öelda vanust, sünniaega, 
- oskab üelda, mis talle meeldib ja mis mitte, 
- oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure, 
- oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru; 
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu? 
-esitada kas küsimusi ja vastata küsimustel 
-pöörata õpitud tegusõnu 
-öelda, kuhu tahaksin minna 
- ettepanekut teha 
- ettepanekule jaatavalt ja eitavalt vastata 
- oskab kirjutada postkaarti

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %: 
hinne 5 - 100 -90% 
hinne 4 - 89 -75% 
hinne 3 - 74 -50% 
hinne 2 - 49 -20% 
hinne 1 - 19 - 0% 

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. 
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.