Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 30. oktoober 2016. a. kell 21.28
Muudetud: 30. oktoober 2016. a. kell 21.28

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. 
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla; 
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

31.10. - 2.11.
1)L.1 Missugune oli vaheaeg? Sõnavara. Haben, sein pööramine minevikus. 
2) L.1 tv. Harjutused.
3) L.2 Tina päevik. Sõnavara . Täismin. moodustamine ja kasutamine. 

7.-9.11
1) Siimu päevik. Harjutused täisminevikuga. 
2) Töövihiku harjutused. l.2 sõnavaratöö
3) Jälle koolis.Sõnavara . Täisminevik

14.- 16.11.
1) Perfektne õpetaja. Töövihiku harjutused. 
2) Täismineviku harjutused. L.3 sõnadetöö. 
3) L.4 Kordamine. Töövihiku harjutused. 

21. - 23.11.
1) Kordamine tööks L.1-3
2) Kordamine kontrolltööks
3) L.1-3 Kontrolltöö

28. - 30.11.
1) L.5 In der siebten Klasse. Sõnavara. Modaalverbide pööramine.
2) Kooliteemalised sõnad- võistlusmäng. H.3,4
3) Liitsõnade moodustamine- h.5, Kooliruumid -h.6-7

5. - 7. 12.
1)Töövihiku harjutused, modaalverbide kasutamine, sõnavara kordamine
2)L.5 sõnadetöö. L.6 S Fleissige Schüler, faule Schüler. Sõnavara.
3)Ankeedi lugemine, küsimused ankeedi kohta, enda kohta ankeedi koostamine

12. - 14.12.
1) Enesekohalise tegus. pööramine.Ein braver Schüler und ich. (h.4)
2) Ein cooler Lehrer. H. töövihikust. Sõnavara kordamine.
3) Töövihiku h. saõnavara kordamiseks. L.6 Sõnavaratöö.

19. - 21.12.
1) L.7 Probleme? Wir helfen! Sõnavara. Dialoogid.
2) Wenn laused. H.4. Tv h.
3) Sõnavara kordamine, tööv. harjutused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab II veerandi lõppedes: 

- tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada; 
- oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel: 
- oskab röökida endast ja oma perest, tutvustada teisi, 
- küsida ja öelda vanust, sünniaega, 
- oskab ütelda, mis talle meeldib ja mis mitte, 
- oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure, 
- oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru; 
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu? 
-esitada kas küsimusi ja vastata küsimustele
-pöörata õpitud tegusõnu 
-öelda, kuhu tahaksin minna 
- ettepanekut teha 
- ettepanekule jaatavalt ja eitavalt vastata 
- oskab kirjutada postkaarti

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö(kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %: 
hinne 5- 100 -90% 
hinne 4- 89 -75% 
hinne 3- 74 -50% 
hinne 2- 49 -20% 
hinne 1- 19 - 0% 
Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. 
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või ka muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.