Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 28. oktoober 2016. a. kell 13.03
Muudetud: 28. oktoober 2016. a. kell 13.36

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuse kaudu tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus. 
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

31.okt- 4.nov
Pronksiaeg ja rauaaeg õ lk 35-37, tv 33-36

7.-11.nov
Muinas- ja keskaja piiril õ lk 38- 41 Linnused. Varbola linnus. tv lk 39-40

14.-18.nov
Kui Lembitu võitles. Õ lk 42-44 Ümera lahing tv lk 41-42 Henriku Liivimaa kroonika.

21.-25.nov
Muuseumikülastus. Muinaseesti leiud Saaremaal.

28.nov- 2.dets
Vabaduseta, aga ikka Euroopas. Jüriöö ülestõus Õ lk 46-49, tv lk 46-49

5.-9.dets
Kontrolltöö ( 9.dets)

12.-16.dets
Linnaõhk teeb vabaks. Keskaegne linn. Õ lk 50-53, tv lk 50-51

19.-22.dets
Kirik keset küla õ lk 54-57, tv lk 54-57

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
2. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega.
3. kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
4. väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

Hindamine üles

Hindamise vormid sisaldavad 5. klassis suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist, samuti allika usaldusväärsust info edasikandmisel. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei kontrollita kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga. Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, töövihiku ja töölehtede täitmine, tunnikontrollid ja kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi lõpul, võttes arvesse ka koduloo hindeid.
kirjalikud tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. 

Konsultatsioonid ja järelvastamine teisipäeval kell 14.-14.45 ruum 200a