Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. oktoober 2016. a. kell 19.14
Muudetud: 22. november 2016. a. kell 10.44

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Mesopotaamia jumalad. Lk 58-61
2. Kontrolltöö
II nädal
1. Vana-Egiptus. Lk 62-65
2. Riik ja ühiskond. Lk 66-69
III nädal
1. Elu pärast surma. Lk 70-73
2. Jumalad, templid ja teadus. Lk 74-77
IV nädal
1. Vaaraode retked. Lk 78-81
2. Kontrolltöö
V nädal
1. Foiniikia meresõitjad. Lk 84-87
2. Iisraeli rahvas Palestiinas. Lk 88-91
VI nädal
1. Iisraellaste usk. Lk 92-95
2. Pärsia suurriik. Lk 96-99
VII nädal
1. Muistne India. Lk 102-105
2. India usk ja kultuur. Lk 106-109
VIII nädal
1. Muistne Hiina. Lk 110-111
2. Hiina kultuur. Lk 114-117

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- oskavad seletada teemakohaseid mõisteid
- tunnevad ja oskavad ajajoonele paigutada olulisi daatumeid
- kirjeldavad põlluharimist Niiluse orus
- oskavad kirjeldada riigi tekkimist Vana-Egiptuses
- võrdlevad Mesopotaamia linnriike ja Vana-Egiptuse riiki
- oskavad kirjeldada vaarao võimu ulatust
- teavad, miks ja kuidas ehitati püramiide
- oskavad kirjeldada erinevate ühiskonnakihtide eluolu
- kirjeldavad Vana-Egiptuse uskumusi
- oskavad kirjeldada egiptlaste suhteid välismaalastega
- teavad, kes olid foiniiklased ja oskavad kirjeldada nende riiki
- analüüsivad foiniiklaste tähtsust ajaloos
- teavad, miks soovisid iisraellased Egiptusest välja rännata
- kirjeldavad iisraellaste usku
- teavad, kus ja kuidas tekkis Pärsia riik
- kirjeldavad Pärsia riigikorraldust
- võrdlevad iisraellaste ja pärslaste usku
- kirjeldavad muistsete linnade tekkimist Indias
- tunnevad indialaste kastikorda
- kirjeldavad India usku ja kultuuri
- kirjeldavad muistse Hiina riiki
- teavad, miks ehitati Suur Hiina müür
- oskavad kirjeldada Hiina kultuuri

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Veerandi hinne koosneb kahest kontrolltööst ja tunnihinnetest (sh tunnikontrollidest ja suulistest vastamistest). Kumbki kontrolltöö annab 1/3 hindest ja tunnihinded 1/3. Tegemata või hindele "2" või "1" sooritatud kontrolltööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse e-kooli nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.