Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 22. oktoober 2016. a. kell 19.13
Muudetud: 22. oktoober 2016. a. kell 19.38

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (31.-4.11):
1. Ainekaardi tutvustus. Tund 8v. Asesõnad kaasaütlevas käändes. Lk.95-96; TV.t 8v
2. Kordamine KT-ks: 8.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 8.tsükkel.Talveluuletus. - 3.11

II NÄDAL (7.-11.11):
1. Tund 9a. Riietus. Sõnavaraharjutused.Lk.98-99
2. Tund 9a. Dialoogid lk.100 , H.lk.100-101
3. Tund 9a. H.lk.102, sõbra välimuse kirjeldus, TV.t.9a

III NÄDAL (14.-18.11):
1. Tund 9b. Tekst: Minu riietus. Lk.104-105
2. Jutustame sõbra välimusest. Tund 9v. Järgarvud. Lk.105-109
3. Tund 9v. Kuupäev. Lk.106-108

IV NÄDAL (21.-25.11):
1. Tund 9v. Mis kuupäeval? Tv.t.9v, töölehed
2. Kordamine KT-ks: 8 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 8 tsükkel. Loovtöö. - 24.11

V NÄDAL (28.11-2.12):
1.-2. Tund 10a.Tähtpäevad. LK.110-113, TV.10a
3. Tähtpäevad - sõnavaraharjutused.

VI NÄDAL (5.-9.12):
1. Tekst: Minu tähtpäevad. LK.114-115
2. Jutukese koostamine: tähtpäevad. Garmmatikaharjutused.
3. Tund 10v. Kust? Kelle oma? Pole keda? Lk.116-119

VII NÄDAL (12.-16.12):
1.-2. Jutustame tähtpäevadest. Tund 10v. TV.t.10v, töölehed.
3. Kordamine KT-ks: 10 tsükkel.

VIII NÄDAL ( 19.-21.12):
1. KONTROLLTÖÖ: 10 tsükkel. - 20.12
2. Jõuluteema.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II veerandi teemad: elukutsed, inimese välimus.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali: asesõnad seestütlevas käändes, järgarvud, kuupäev, osastav käänealaleütlev ja osastav kääne;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kontrolltööd - 3 arvestuslikku hinnet ( KT-8, KT-9, KT-10) - kui KT-10 on puudulikke hindeid, läheb kontrolltöö hinne III veerandisse
Jutustamine 8 sõbra välimus, tähtpäevadI) - 2 arvestuslikkuhinnet
Kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Tunnikontrollid, sõnade tööd - iga töö 1 arvestuslik hinne

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha samuti 10 päeva jooksul. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Veerandi lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse samuti hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õpik: Inga Mangus: Kiireslt ja lõbusalt 7.klass. Töövihik 7.klass.
Õpetaja koostatud materjalid.