Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2016. a. kell 18.56
Muudetud: 19. november 2016. a. kell 07.23

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.T1.Asesõnad predlo˛nõi käändes (kellest?).
2.Asesõna predlo˛nõi käändes.
3.Kordamine KT-ks: 5.tsükkel. )

II nädal
1.KONTROLLTÖÖ: 5.tsükkel -8.11
T 6a sõnad.
2.T 6a Kool. Kes on täna korrapidaja? R lk.59-61
3. Mõttekaart (Kool). (sõnavara ja väljendite kirdamine, kinnistamine)

III nädal .
1.T6a. Dialoogid: Koolis; kasulikud väljendid koolis.
2.T6a Räägime koolist, R lk.66, TV 6a h.6.1 - 6.7. Dialoogide vastamine.
3.T6b Töö tekstiga "Minu kool" R lk.64-65. Sõnavara kontroll(T6a)

IV nädal
1.Teksti "Minu kool" vastamine. Tv 6b; Kirjutame oma koolist.
2.Jutustame oma koolist.Laul "Mida õpetatakse koolis".
3.T 6v Omadus- ja nimisõna, vinitelnõi kääne R lk.66-70

V nädal
1.T 6v Omadus- ja nimisõna, vinitelnõi kääne R lk.66-70
2.Kinnistavad ja kordavad harjutused - omadus- ja nimisõna vinitelnõi käändes.
3.Kordamine kontrolltööks : 6.tsükkel

VI nädal
1.Kontrolltöö : 6.tsükkel. -1.12
T 7a Kasulikud väljendid kohvikus.
2.T 7a Kas läheme kohvikusse/ R lk.72
3.T7a Toiduained, toidupoe osakonnad. Tv 7a

VII nädal
1.T 7b Tekst "Minu menüü" R lk.81
2.T7v Omadus- ja nimisõna, tvoritelnõi kääne (kaasaütlev)
3.T7v Omadus- ja nimisõna, tvoritelnõi kääne (kaasaütlev); Tv 7v

VIII nädal (14. - 18.12)
Kokkuvõte õppeveerandist. Jõuluteemaliste multikate vaatamine ja laulude laulmine.
Võimlemisvõistlus.
Jõulupäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II veerandi teemad: linn ; kool; toit
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad predloznõi käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine vinitelnõi ja tvoritelnõi käändes, järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 2 kontrolltööd :KT 4, KT 5 (hinne läheb II veerandisse)
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

IÕK õpilase hindamisel:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) materjal on lihtsustatud;
3) maht on vähendatud miinimumini, ainult põhivara;
4) õpilane võib kasutada abimaterjale ja õpetaja abi;
5) nõutakse ainult põhioskusi;

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid teisipäev kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel