Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2016. a. kell 18.32
Muudetud: 24. oktoober 2016. a. kell 17.41

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Valmistumine suuliseks arvestuseks -Minu huvialadja harrastused.
2. T1A. Enesetunne.Arsti juures.(Kuidas sa end tunned?.Mille üle sa kurdad? Mis valutab?)Töö sõnavaraga.
3..Suuline arvestus. Enesetunne (kinnistavad harjutused) - 2.11

II nädal
1.SUULINE ARVESTUS: huvialad ja sport. T1A. Enesetunne (sõnavara kinnistamine) - 04.11
2. T 1V: Käskiv kõneviis - moodustamine.
3. Käskiv kõneviis (lk.27-30).I ja II pöördkonna tegusõnade pööramise kordamine.

III nädal
1. Käskiv kõneviis + Vinitelnõi kääne. käaklaused klassis. Tõlketöö (enesetunne).
2.Käskiv kõneviis - kinnistavad harjutused.
3. Kordamine kontrolltööks:käskiv kõneviis

IV nädal
1.3. KONTROLLTÖÖ: Käskiv kõneviis. -21.11
Tund 2A -Perekond ja sugulased( lk.31-32) Sõnavara
2.Perekond ja sugulased. Sõnavara.
3.Valmistumine suuliseks arvestuseks - Minu pere.

V nädal
1.SUULINE ARVESTUS: Minu pere T 2A.Perekonnaseis. -28.11
2.Kutsume külla; eluruumid; Minu maja, korter, aadress. Dialoogid(ül.2.11)T.2a Sõnavara
3.Mina elan,töötan,olen käinud..........kus? - predl-nõi käände eessõnad;OS+NS lõpud

VI nädal
1.Kinnistavad harjutused: TS +Omadussõna-nimisõna predl.käändes. Jutu koostamine:Minu kodu.
2.Külaliste tulek ja lahkumine.- töö dialoogidega,,lk.37-40.Sõnavara (T2a,IV)
3.Dialoogide esitamine.Kordamine kontrolltööks:T2A sõnavara (lk.31-39)

VII nädal
1.Kontrolltöö: T2A (Pere ja kodu) (tõlkelaused) - 12.12
T2v.Roditelnõi käände (küsimused, lõpud) (lk 45-46)
2. Roditelnõi käände eessõnad ja nende kasutamine; väljendid eessõnadega (lk.45-48); Talveluuletus.
3.T2v.Datelnõi ja vinitelnõi käänete eessõnad ja nende kasutamine;küsimused; OS+NS lõpud

VIII nädal
1.T2v. Tvoritelnõi ja predložnõi käänded: eessõnad,nende kasutamine;küsimused
2.Luuletuse esitamine (hindele). Tekst "Jõulud".
3.Kokkuvõte 2.veerandist. Vene multifilmid (Puškini muinasjutud)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;mõistab õpitud temaatika piires olulist - II veerandi teemad:huvialad ja sport; pere ja sugulased; enesetunne; külalised; esemed ja ruumid kodus;
2) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud tekste, leida neist vajalikku infot,esitada küsimusi ja neile vastata
3)loeb ja kõneleb korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud grammatikamaterjali: käskiv kõneviis; omadussõnade võrdlusastmed,eessõnad + kääne
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja vestluspartneri kõnet.

Hindamine üles

Õppeveerandi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, s.h.ka kodutöö
3) Sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus)tundmise kontrollimine,mille eest saadud hinded on arvestusliku kaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
4) 1 test, mis puudumise korral tuleb järele vastata

Kõik testid,s.h.tööd sõnavarale, peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel).

Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel.Protsesshined(jooksva õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.
Perioodi koondhinde saamisel arvestatakse ka aktiivsust tunnis ning tundides viibimist.
Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada,
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb 10 päeva jooksul pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata.
Arvestuslikud tööd peab järgi vastama puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige. Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see veerandi lõpus hindega "1". Kolm tegemata kodust tööd päädib hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
IÕK õpilase hindamisel:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) materjal on lihtsustatud;
3) maht on vähendatud miinimumini, ainult põhivara;
4) õpilane võib kasutada abimaterjale ja õpetaja abi;
5) nõutakse ainult põhioskusi;

Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 8.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioon neljapäev 15.00-15.45, ruum204. Järeltööd kokkuleppel.