Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12959 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 20. oktoober 2016. a. kell 08.27
Muudetud: 20. oktoober 2016. a. kell 08.27

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 31.10- 4.11):
1.Tund 15v. Kust? Tv.15v.
2. Kordamine kontrolltööks: 15 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 15 tsükkel. - 2.11

II NÄDAL (7. - 11.11):
1. Tund 16a.Hea või halb. TV.t.16a
2.-3. Tund 16b. Riietus. TV.t.16b

III NÄDAL (14.-18.11):
1.Tund 16v. TV.t.16v
2. Kordamine: 16 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 16 tsükkel. Tund 17a sõnad. 16.11

IV NÄDAL ( 21.-25.11):
1.-2. Tund 17A. Kaupuses. Dialoogid. TV.t.17A.
3. Tund 17B. Tekst: Kodu- ja metsloomad. TV.t.17B.

V NÄDAL (28.11-2.12):
1.Tund 17V. Teie oma, meie oma. TV.t.17V.
2. Kordamine: 17 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 17 tsükkel. Tund 18a. kellaaeg. - 30.11

VI NÄDAL (5.-9.12):
1.-2. Tund 18A. Kellaaeg. TV.t.18A.
3. Tund 18B. Kehaosad. TV.t.18B.

VII NÄDAL (12.-16.12):
1. Tund 18v. Alaleütlev kääne. TV.t.18v
2. Kordamine: 18 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 18 tsükkel. Tund 19a. Mis viga? - 14.12

VII NÄDAL 19.-21.12):
1. Tund 19b. Välimus ja iseloom. TV.t.19b
2.3. Jõuluteema..

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II veerandi teemad: riietus, enesetunne ja haigused, välimus, iseloom;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali:alaleütlev ja kaasaütlev kääne, omadussõna + nimisõna, tegusõna "olema" tulevikuvormid, isikulised asesõnad osastavas käändes, Kus? Kuhu? Kust? ;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd :KT-16, KT - 17, KT - 18, KT- 19 ) - 4 hinnet
Tunnikontrollid, kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see veerandi lõpus hindega "1". Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppekirjandus:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.45 ruumis 410, järeltööd kokuleppel