Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 20. oktoober 2016. a. kell 08.02
Muudetud: 20. oktoober 2016. a. kell 08.06

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 31.10-4.11):
1. Ainekaardi tutvustamine. Tund 2a kordamine. Tund 2b sõnad.
2. Tund 2b. Linn. Lk.45-47. TV.t.2b
3. Tund 2v. Nimisõna mitmuse moodustamine. Lk.48-49.

II NÄDAL (7.-11.11):
1. Tund 2v. Nimisõna mitmuse moodustamine. Kes see on? Mis see on? TV.t.2v
2. Kordamine: 2 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 2 tsükkel. Talveluuletus. - 9.11

III NÄDAL (14.-18.11):
1. KT analüüs. Tund 3a. Kuidas läheb? Lk.53-55
2. Tund 3a. Dialoogide koostamine. TV. t.3a
3. Tund 3b. Nädalapäevad. Eile, täna, homme. Lk.55-57

IV NÄDAL (21.-25.11):
1.Tund 3b. Nädalapäevad. TV.t.3b Tund 3v. Omadussõna - ( lõppude tabel, küsimused)
2. - 3. Tund 3v. Omadussõna. Lk.57-59, TV.t. 3b

V NÄDAL (28.11-2.12):
1. Kordamine kontrolltööks: 3 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 3 tsükkel. Tund 4a. sõnavara. - 29.11
3. Tund 4a. Aitäh ja palun. Lk.61-63, TV.t.4a

VI NÄDAL (5.-9.12):
1. Tund 4b. Numbrid 1-10. Lk.63-64, TV.t.4b
2. - 3. Tund 4v. Tegusõna I pöördkond. LK.64-67; tv.t.4v

VII NÄDAL (12.-16.12):
1. Kordamine kontrolltööks: 4 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 4 tsükkel. Tund 5a sõnad. - 13.12
3. Tund 5a. Ma saan vene keelest halvasti aru. Lk.68-70, TV.t.5a

VIII NÄDAL (19.-21.12):
1. Tund 5b. Aasaajad ja kuude nimetused. Lk.70-73 , TV.t.5b
2.-3. Jõulukaart. Jõulusoovid.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel: linn, kuidas läheb, viisakussõnad,nädalapäevad, kuude nimetused, aastaajad
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab II veerandil õpitud keeleteadmised: arvsõnad 1-10, tegusõnade pööramine olevikus - I pöördkond, nimisõna mitmuse moodustamine, omadussõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne).

II veerandi hinde kujunemine:
Tunnikontrollid, kodutööd, vastamised - kõik kokku 1 kokkuvõttev hinne
Kontrolltööd:
KT2 - 1 hinne
KT3 - 1 hinne
KT4 - 1 hinne

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Järetööle tulles peab olema kaasas eelneva töö vigade parandus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja tunnikontrollid järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see e-koolis "0"-na , mis asendatakse hindega peale töö sooritamist. Kui veerandi lõpus on sooritamata töid, asendatakse "0" hindega "1". Kui õpilasel on kodune töö tegemata, hinnatakse see hindega "2", mis kustutatakse pärast töö ette näitamist.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 69-50%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Kasutatav õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt"- õpik 6.kl. ,töövihik ,CD
Õpetaja koostatud õppematerjalid.