Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 30. august 2016. a. kell 15.34
Muudetud: 30. august 2016. a. kell 15.34

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1 .Sissejuhatus ainesse. Kasutatavad õppevahendid. Inimese keha üldehitus( rakk, kude, organ, organsüsteem) Põhilised koetüübid – epiteelkude, sidekude, lihaskude, närvikude. Elundid ja elundkonnad.
2. Katteelundkond. Naha ülesanded. Naha ehitus. Praktilised tööd.
3. Naha tervishoid. Nahahaigused.
4. Tunnikontroll (naha ülesanded, ehitus). Tugielundkond. Luude koostis. Ehitus – luuümbris, plinkollus, käsnollus, luuüdi. Luude tervishoid. Luustikuhaigused.
5. Liigese ehitus. Liigesed – keraliiges, plokkliiges, silinderliiges. Liikumatud luudevahelised ühendused.
6 Luustik. Luustiku ülesanded. Inimese luustiku põhiosad. Rühi uurimine praktiline töö . Luustiku vigastused.
7. Skeleti suuline vastamine. Lihased. Lihaste ülesanded. Vöötlihased, südamelihased, silelihased. Inimese lihastik Õ lk 26 joonis
8. Lihaste kokkutõmbumine. Praktilised tööd : lihasväsimuse uurimine, lihaste mõõtmete muutumine nende lõdvestumisel ja kokkutõmbel, lihaste pingutamine liigutuste ajal. Millised lihased teevad tööd erinevate tegevuste juures.
9. KONTROLLTÖÖ (Katteelundkond. Tugi- ja liikumiselundkond)
10. Vereringeelundkond. Millest koosneb ringeelundkond ja selle ülesanded. Südame ehitus ja talitlus. Elektrokardiogramm.
11.Veresoonte ehitus ja talitlus. Suur ja väike vereringe.
12. Pulss. Vererõhk. Praktilised tööd: füüsilise koormuse mõju südame tööle.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) selgitab naha ülesandeid;
3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni täites;
4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi.
5) eristab joonisel või mudelil inimese skeleti peamisi luid ning lihaseid;
6) võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, roomaja ja kala luustikku;
7) seostab luude ja lihaste ehitust ning talitlust;
8) selgitab luudevaheliste ühenduste tüüpe ja toob nende kohta näiteid;
9) võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste ehitust ning talitlust;
10) analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
11) peab oluliseks enda tervislikku treenimist.
12) analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel elundkonna talitlust;
13) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi.

Hindamine üles

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde moodustavad:
1 ) KONTROLLTÖÖ (Katteelundkond. Tugi- ja liikumiselundkond ;
2) TUNNIKONTROLLID (Naha ülesanded, ehitus. Skeleti suuline vastamine)
3) kodused tööd, iseseisvaid tööd klassis, praktilisi tööd jms.

Tööde hinded:
5 - 90%-100%
4 - 75%-89%
3 - 50%-74%
2 - 20%-49%
1 - 0%-19%

Kõiki tegemata või ebaõnnestunud töid on võimalik järgi vastata 1 kord peale hinde teada saamist 10 päeva jooksul. Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105
Kui õpilane on tunnist puudunud, siis tuleb läbivõetud osa iseseisvalt omandada vastavalt e-koolis olevale kirjeldusele või tulla abi saamiseks konsultatsioonitundi.