Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2016. a. kell 18.36
Muudetud: 29. august 2016. a. kell 18.36

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Sissejuhatus. Seened. Iseloomulikud eluavaldused. Seente eluviis.
2. Seente mitmekesisus ja tähtsus.
3. Taimede tunnused. Vetikad.
4. Sammaltaimed. Ehituslikud iseärasused. Tähtsus ökosüsteemis.
5 .Sõnajalgtaimed. Ehituslikud iseärasused. Tähtsus ökosüsteemis
6. Kordamine. Arvestuslik töö.
7. Paljasseemnetaimed. Looduslikud okaspuud Eestis. Okaspuude tähtsus.
8. Katteseemnetaimede iseloomulikud tunnused.
9. Taime vegetatiivsed organid, nende funktsioonid ja mitmekesisus
10. Taime vegetatiivsed organid, nende funktsioonid ja mitmekesisus
11. Eri taimerühmade paljunemine. Vegetatiivne paljunemine.
12. Generatiivsed organid. Õis ja vili.
13. Seeme. Idanemiseks vajalikud tingimused
14. Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1)iseloomustab seente ehituslikku ja talitluslikku mitmekesisust ning toob selle kohta näiteid;
2) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja
levikut;
3) analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja
inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
4) analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetest, taime kasvukohast
ning paljunemis- ja levimisviisist; seostab taimeorganite talitlust ainete liikumisega
taimes;
5) analüüsib sugulise ja mittesuguliste paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel,
võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende kohta näiteid;
6) suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult;
7) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse objektidest, nende ehituse ja talitluse kooskõlast ning väärtustab looduslikku mitmekesisust;
8) planeerib, teeb ja analüüsib tulemuslikult eakohaseid loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi otstarbekas vormis;
9) kasutab bioloogiaalase info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduses toimuvaid protsesse selgitades, objekte kirjeldades ning probleeme lahendades;
10) kasutab bioloogiat õppides otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
11) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning kasutab bioloogiateadmisi ja -oskusi elukutsevalikul;

Hindamine üles

Veerandis hinnatakse koduseid töid, iseseisvaid töid tunnis, tunnikontrolle jms. Veerandihinne on saadud hinnete keskmine.