Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2016. a. kell 17.29
Muudetud: 29. august 2016. a. kell 17.29

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1, Sissejuhatus ainesse. Õpikuga tutvumise ülesanded
2. Bioloogia kui teadus. Teadusharud ja uurimisobjektid.
3. Uurimismeetodid. Vaatlus. Katse. Uurimismeetodite etapid.
4. Elusorganismide tunnused. Eluslooduse riikide iseärasused. Erinevate elu tunnuste avaldumine organismirühmadel.
5. Organismide rühmitamise alused. Organismide määramine.
6. Kokkuvõte bioloogia uurimisvaldkondadest
7. KONTROLLTÖÖ.
8. Loomade jaotamine selgroogseteks ja selgrootuteks. Võrdlevad tunnused
9. Loomade meeled. Meeleelundite tööpõhimõtted.
10. Meeleelundite tähtsus ja juhtivate meelte sõltuvus elupaigast
11. Kalade välisehitus ja selle seos elupaigaga. Iseloomulikud välistunnused ja kohastumused.
12. Eesti kalastik.
13. Kalade tähtsus, ohustatus ja kaitse.
14. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) selgitab bioloogiateaduste seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga;
2) analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes;
3) võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid;
4) jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks ning seenteks;
5) seostab eluavaldused erinevate organismirühmadega;
6) oskab teha vaatlusi;
7) väärtustab usaldusväärseid järeldusi tehes loodusteaduslikku meetodit.
8) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist;
9) seostab kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga;
10) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;
11) oskab nimetada Eestis levivaid kalaliike

Hindamine üles

Õppeveerandi jooksul hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, tunnikontrolle, praktilisi töid, koduseid töid. Veerandi hinne on saadud hinnete keskmine.