Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anni Haandi

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kontakt: anni.haandi@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2016. a. kell 14.00
Muudetud: 30. märts 2017. a. kell 14.50

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

IV veerandi teemadeks on industriaalühiskonna kujunemine, Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul (10 tundi):
27.03-31.03 - Vene impeerium 19.sajandil ja talurahva vabastamine pärisorjusest
03.04-07.04 – Rahvuslik ärkamine Eestis. Seltsiliikumine ja rahvusliku kultuuri sünd.
10.04-14.04 - Venestamine. Rahvastik, tööstuslik pööse ja linnad.
17.04-21.04 - Kokkuvõte. Kontrolltöö (Rahvuslik ärkamisaeg. Venestamine Eestis. Eesti sajandivahetusel.)
24.04-28.04 – Vene revolutsioon 1905.aastal.
01.05-05.05 – Euroopa liigub sõtta. Esimene maailmasõda.
08.05-12.05 - Esimese maailmasõja tagajärjed. Eesti iseseisvumine.
15.05-19.05 – Kordamine. Kontrolltöö
22.05-26.05 - Kuressaare 19. Ja 20. sajandi vahetusel

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Maailm 1815–1918” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
2) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
3) selgitab Eesti iseseisvumist;
4) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
5) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism.

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb järgmiselt: kontrolltöö, hindeline rühmatöö (etteteatamiseta), tunnikontroll(id) (etteteatamiseta), vihiku arvestuslik hinne. Tundides on võimalik arutluse/jutustuse käigus koguda lisahindeid, mis mõjutavad veerandi hinde kujunemist.

Kontrolltööde hindamine vastavalt punktiskaalale toimub järgmiselt:

90-100% - hinne 5
75-89% - hinne 4
50-74% - hinne 3
20-49% - hinne 2
0-19% - hinne 1

Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui poolaasta lõpuks tööd järele ei vastata.