Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laivi Jürisson

matemaatikaõpetaja

Kontakt: laivi.jyrisson@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2016. a. kell 10.10
Muudetud: 6. detsember 2016. a. kell 19.32

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I VEERAND
1. nädal
Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

2. nädal
Arvkiir
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf

Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

Naturaalarvude võrdlemise mäng
https://www.quia.com/rr/362351.html

3. nädal
Ümardamine
miljonimäng http://mrnussbaum.com/mathmillions/
http://miksike.ee/docs/elehed/mm_uue_polvkonna_kmpl_tutvustused/7.kl%20matemaatika%20n2ited/n2ide%202/1-10-arvude_umardamine.htm
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10343


4. nädal
Arvavaldised
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvavaldis.htm
http://www.kool.ee/?10373
Kirjalik liitmine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

5. nädal
Tähtavaldis
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/T%E4htavaldis.htm
http://www.kool.ee/?10374
http://www.kool.ee/?10383
Kirjalik lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Kirjalik liitmine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

6. nädal 12.10.2016
Peastarvutamine (naturaalarvud - liitmine ja lahutamine 3 tase; korrutamine ja jagamine 2 tase)
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
Kirjalik lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Kirjalik liitmine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm


7. nädal 19.10.2016
Võrrand http://www.kool.ee/?10384
Kirjalik korrutamine
http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426


II VEERAND

1. nädal 2.11.2016
Loogikamäng http://www.logicgames.com/webgames/frogjump.html
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm


2. nädal 9.11.2016
Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

Sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm

Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm


3. nädal 16.11.2016
Excelis tulpdiagrammide tegemine
Õpik ül 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324

4. nädal 23.11.2016
Kirjalik korrutamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0
http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426
Miksike.ee Korrutamine ja jagamine


5. nädal 30.11.2016
Miksike.ee jagamine 2.tase
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
Tehete järjekord
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01
Kordamine (tekstülesanded, tähtavaldised)
http://learningapps.org/display?v=pjvconpna15


6. nädal 07.12.2016
Algarvud ja kordarvud
http://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Jaguvuse tunnused (vasakult kolmas link)
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Matemaatilised mõisted
http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt

7. nädal
Arvude suurim ühistegur (SÜT)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Arvude vähim ühiskordne (VÜK)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm

TAGASISIDE KÜSIMUSTIK - KOHUSTUSLIK!

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 406 või kokkuleppel õpetajaga.