Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2016. a. kell 09.45
Muudetud: 29. august 2016. a. kell 10.31

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 1. - 2.09):
1. Tarkusepäev.

II NÄDAL ( 5.-9.09 ):
1. Ainekaardi tutvustamine. Kordamine.
2. Tund 13a. Kas tahad või ei taha? Lk.137-138, TV.t.13a
2. Tund 13a - kordamine. Tund 13b. Köögiviljad- sõnavara.

III NÄDAL ( 12.-16.09):
1. Tund 13b. Köögiviljad. TV.t.13b, sööma mida?
2. Tund 13b. - dialoogide lugemine lk.140. Tund 13v. Omastavad asesõnad: tema oma, nende oma.
3. Tund 13b. Harjutused lk.141-142, Tv.t.13v

IV NÄDAL (19.-23.09):
1. Kordamine KT-ks: 13 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 13 tsükkel. Tund 14a sõnad. - 20.09
3. Tund 14a. Lk.144-145 Tund 14b. Arvud 100-1000. TV:t.14v.

V NÄDAL (26.-30.09):
1.-2. Tund 14b. Arvud 100-1000.Lk.146-147, TV.t.14v, arvude 0-100 kordamine.
3.Tund 14v. Järgarvud. TV.t.14v.

VI NÄDAL (3. - 5.10):
1. Tund 14v. Järgarvude ühildamine nimisõnaga.
2. Kordamine KT-ks: 14 tsükkel.
3. Õpetajate päev. KONTROLLTÖÖ: 14 tsükkel. - 5.10

VII NÄDAL (10.-14.10):
1.Tund 15a. Kui vana sa oled? LK.151-154, TV.t.15a
2. Tund 15a, dialoogid h.15-4 lk.153, lünkdialoogid
3. Tund 15a. dialoogide lugemine hindele + küsimustele vastamine. Iseseisev hindeline harjutus: vanus.

VIII NÄDAL (17.-21.10):
1. Tund 15b. Värvused - sõnavara. Lk.156-159
2. Omadussõna ja nimisõna ühildumine - värvused.
3. Loovtöö, veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I veerandil läbitud teemadel: vanus,köögiviljad, vanus, värvused;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I veerandil õpitud keeleteadmised: arvsõnad 100-1000, järgarvud 1-10, omadussõna;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, sõnade tööd- arvestuslikud hinded
Kodutööd, vastamised, tunni töö - kõik kokku 1 kokkuvõttev arvestuslik hinne
2 kontrolltööd - 2 arvestuslik hinnet

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 6.klassile +TV + plaat
Õpetaja koostatud materjalid.
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel