Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2016. a. kell 10.26
Muudetud: 5. september 2016. a. kell 14.12

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I kursus kestab 1.sept. - 25.nov. 2016
3 tundi nädalas

I nädal
Reipalt kooli!

II nädal
1.Sissejuhatav tund. Ainekaardi ja hindamise tutvustamine. Tund 7, Inimese välimus. Olga päevik - 7.lõik
2.Dialoog 7, Kohe näha, et hea inimene. R lk.38 - kuulamine,lugemine. Liisbeti kirjeldamine - sõnavara.
3. Omadussõnade võrdlusastmed, keskvõrre. Välimus.

III nädal
1.Omadussõnade võrdlusastmed,keskvõrre. Välimuse kirjeldamine.
2.Inimese välimus ja selle seos iseloomuga. R lk.40 Sõnavara kontroll
3.Kaaslase välimuse ja iseloomu kirjeldamine.Harjutused sõnavara kinnistamiseks

IV nädal
1.Kordamine: välimus, iseloom. Valmistume suuliseks esitluseks (Minu portree)
2.Suuline esitlus - Minu portree. M.Lermontovi luuletus "Tänulikkus". Tõlkeharjutus.
3.Luuletuse vastamine. Kinnistavad ja kordavad harjutused (omadussõnade võrdlusastmed)

V nädal
1.Tekst "Lermontovi kuju.
2.Muusikaline paus, laul "Võluvad silmad"
3.Kuulamisülesanne /Inimeste kirjeldused/ .Luuletuse vastamine.

VI nädal
1.-3.Kordamine - 7.tsükkel.Dialoog /Välimuse kirjeldus/

VII nädal
1. KONTROLLTÖÖ : Tund 7 - 10.10
2.-3.Komplekstesti lahendamine (lugemine + harjutused; keelestruktuurid)

VIII nädal
1.-3.Film "Itaallaste uskumatud seiklused Venemaal" + arusaamise kontrollimine.

Vaheaeg

IX nädal
1.Tund 8, Riietusesemed ja aksessuaarid. Värvide kordamine. Sõnad.
2.Olga päevik - 8.lõik. Vinitelnõi käände kordamine
3.Räägime ja kirjutame oma riietuseelistustest. Valmistume suuliseks esitluseks.

X nädal
1.Suuline esitlus - Min u riietuseelistused ja -stiil (küsimustele toetudes). Tv lk.18 -3.11
2.Dialoog -8 (Ilus ja asjakohane) - kuulamine,lugemine.Kordavad harjutused (riietus)
2.Isikuliste asesõnade käänamine, harjutused. Dialoogi vastamine.

XI nädal
1.Tekst "Lemmiksärk". Kuidas riietuda erinevateks sündmusteks.
2.-3.Kordamine: 8.tsükkel. Kokkuvõte I kursusest.

XII nädal
Kontrolltöö - 8. tsükkel (hinne läheb 2.kursusesse) - 21.11
Tekst "Aastajad"
Olga päevik - 9.Sõnad -Ilm. Kokkuvõte kursusest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpuks õpilane:
1)on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: inimese välimus ja iseloom, riietusesemed ja aksessuaarid;
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist;
4) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
6) kasutab õigesti I kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: omadussõna võrdlusastmed, omadus- ja nimisõnaühendite kasutamine sobivas käändevormis, tegusõnade pööramine, isikuliste asesõnade käänamine
7) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

KT-d - 2 hinnet
Protessihinded kokku - 1 kokkuvõttev hinne
Suulised esitlused

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

-Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.00 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom" õpik , TV, CD 10.klassile
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid