Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2016. a. kell 20.21
Muudetud: 27. august 2016. a. kell 20.21

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (1.-2.09):
1. Tarkusepäev.

II NÄDAL (5.-9.09):
1. Tutvumine grupiga, vene keele tähtsus. Joonistame.
2. Suulised harjutused. Kirjatähed: a, o, k, m, t.
3. Suulised harjutused. Kirjatähed : n, l, r.

III NÄDAL (12.-16.09):
1. Suulised harjutused. Kirjatähed: u,e, i, õ. Sõnad TV.h.9
2. Suulised harjutused. Kirjatähed: p, b, d. Nimisõna sugu. Sõnad TV.h.15
3. Suulised harjutused. Kirjatähed: i-kratkoje, ja, je, jo, ju. Sõnad TV.lk.21

IV NÄDAL (19.-23.09):
1. Suulised harjutused. Kirjatähed: v,f,g,h.Sõnad TV h.9,10
2. Suulised harjutused. Kirjatähed: s, z, š, ž. Sõnad TV.lk. 12, 13
3. Suulised harjutused. Kirjatähed: tš, štš, ts, pehmendus- ja kõvendusmärk. Sõnad TV.h.14, 15.

V NÄDAL (26.-30.09):
1. Nimisõna sugu. TV.h.50. Tähestiku kordamine.
2. KONTROLLTÖÖ: tähestik. Tund 1a. tervitamine ja hüvasti jätmine. - 27.09
3. Tund 1A. Vene nimed, ees ja isanimi.

VI NÄDAL (3.-7.10):
1.-2. Tund 1b. Perekond.
3. Õpetajate päev.Tund 1V. Nimisõna sugu.

VII NÄDAL (10.-14.10):
1. Kordamine KT-ks: 1 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 1 tsükkel. Tund 2A sõnad. - 11.10
3. Tund 2A. Kuidas sinu nimi on?

VIII NÄDAL ( 17.-21.10):
1.Tund 2A. Dialoogide koostamine.
2. Dialoogide vastamine. Luuletus: Lumi.
3. Loovülesanne. I veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab kokku viia hääliku ja tähe;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I veerandil läbitud teemadel: nimed, linn,pere,nädalapäevad;
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab I veerandil õpitud keeleteadmised: tähestik, isikulised asesõnad, küsimused - Mis see on? ja Kes see on?;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Toimub:
- tunni töö hindamine
- koduste tööde hindamine: kirjalik, suuline
- sõnavara kontroll: õigekiri+tähendus
- 2 KT
- töövihiku harjutuste valikuline hindamine

Tunnikontrollid, kodutööd, vastamised - kõik kokku 1 kokkuvõttev arvestuslik hinne
Kontrolltööd - KT - tähestik. - 1arvestuslik hinne
KT-1 - 1 arvestuslik hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja tunnikontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö-tunnikontroll sooritamata, kajastub see e-Koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed.. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel