Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2016. a. kell 19.48
Muudetud: 28. august 2016. a. kell 20.58

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (1.-2. 09):
1. Tarkusepäev.

II NÄDAL ( 5.-9.09):
1. Ainekaardi tutvustamine. Kordamine: iseendast.
2. Kordamine: iseendast - küsimustik. Küsimustele vastamine.
3. Jutustame iseendast. Luuletus: September.

III NÄDAL (12.-16.09):
1.Tund 7a. Kohvikus. Töö sõnavaraga: õpitud toiduainete kordamine. Lk.72, TV.h.7-5 lk.41
2. Tund 7a sõnad lk.81. Tegusõnade pööramine ja kasutamine harjutustes.
3. Väljendid lk.74, dialoogid lk.75

IV NÄDAL ( 19.-23.09):
1. TK: tund 8a sõnad. Töö dialoogidega lk.75, sarnaste dialoogide koostamine.
2.-3. Osastav kääne: jooma, sööma, jumaldama, eelistama, armastama, tellima mida? Osastava käände lõppude kordamine lk.66; h.lk.76-78, TV h.7-8 lk.42

V NÄDAL( 26.-30.09):
1. TK: osastav kääne + t.7a tegusõnad, kordamine.
2. Tund 7b sõnad, h.7-21 lk.82, tekst: Minu menüü lk.81-82
3. Töö tekstiga: Minu menüü, küsimustele vastamine h.7-19 lk.82

VI NÄDAL( 3.-7.10):
1. Tund 7b. Kaasaütlev kääne. Omadussõna ja nimisõna lõpud. H.lk.84-86
2. Kaasaütlev kääne. H.lk.87-88
3. Kaasaütlev kääne. TV.lk.44-45, töölehed.

VII NÄDAL (10.-14.10):
1. Kordamine KT-ks: 7 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 7 tsükkel. - 12.10, luuletus.
4. KT analüüs.Tund 8a. Kelleks tahan saada? Lk.89 - varem õpitud sõnade kordamine.

VIII NÄDAL (17.-21.10):
1.-2. Tund 8a. Kelleks ma tahan saada? TV.t.8a, uued sõnad lk.93
3. Dialoogid lk.90. I veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - I veerandi teemad : toiduained, menüü, kohvikus, elukutsed.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I veerandil läbitud keelematerjali: osastav ja kaasaütlev kääne.
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltöö KT-7 - 1 hinne
Jutustame iseendast - 1 hinne
Tunnikontrollid ja sõnade tööd - iga töö 1 hinne
Kodutööd, suulised vastamised, tunni töö - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist ja kokkuvõtvat hindamist.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd, sõnade tööd ja tunnikontrollid järele teha. Tegemata tööd märgitakse e-koolis "0"-ga, mis veerandi lõpus, tegemata jätmise korral, asendatakse hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.45 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel