Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2016. a. kell 20.43
Muudetud: 7. september 2016. a. kell 18.35

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Õppekomplekt:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik, töövihik, CD 9.klassile.
Lisamaterjalid õpetajalt.

I nädal
1. Sissejuhatav tund: ainekaardi ja hindamise tutvustamine.Luuletus "Tere, kool"
2.Tekst Sankt- Peterburgi olulisematest vaatamisväärsustest.
3.Olulisemaid väljendeid (linnas, kohvikus, kaupluses.)

II nädal
1. Dialoogid (tee küsimine ja juhatamine; kohvikus; kaupluses);otelli registreerimise leht.
2.-3.Klass Sankt-Peterburgis.

III nädal
1.Räägime reisist Peterburgi. Artikli kirjutamine.
2. Tund 1A. Mina. lk.3-4, uus sõnavara. Vene nimed (ametlikud, lühi- ja hellitusnimed)
2. Isikuliste asesõnade käänamine ja kasutamine.

IV nädal
1.Vanus. Mis kuupäev ?Mis aasta?Arvsõnad.TK sõnavarale.
2. Vanus.Sünniaeg.Mis aastal?Põhi- ja järgarvude kordamine .Aastaarvud.
3.Kontaktandmed: Sõnavara. Dialoogid.

V nädal
1.Tööleht sõnavara kordamiseks ja kinnistamiseks (vanus, kuupäev, aasta, isikulised asesõnad)
2.Huvialad, Lk.14-16. Kordamine: verbi pööramine; Tvoritelnõi kääne.
3. Kordamine KT-ks: isikuandmed, vanus, kuupäev, aasta.

VI nädal
1. Kontrolltöö: T1A (Vanus; Mis kuupäeval, aastal?;isikuandmed). -10.10
2. Võõra teksti lugemine sõnastiku abil (Kuidas ma ei sõitnud Moskvasse) ; ülesanded arusaamise kohta.
3.Lühikokkuvõte loetud tekstist (kirjutamine, töö kujundamine)

VII nädal
1. Tund 1A. Sport,spordialad.Tegusõne pööramine olevikus ja minevikus- kordamine.
2.Räägime oma huvialadest ja spordist.
3.Ettevalmistus suuliseks esitluseks (Minu huvialad). Kokkuvõte 1.õppeveerandist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neist leida tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure; oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele.
2) mõistab ja oskab kasutada nii kõnes kui kirjas õpitud temaatika piires olulist - I veerandi teemad:erinevates situatsioonides vajalikke viisakusväljendeid, isikuandmed, enesetunne, huvialad ja sport.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;loeb ja kõneleb korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal, leida olulist infot;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad,põhi- ja järgarvsõnad,;
7) oskab töötada iseseisvalt ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õppeveerandi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, s.h.ka kodutöö
3) Sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus)tundmise kontrollimine,mille eest saadud hinded on arvestusliku kaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
4) 1 test, mis puudumise korral tuleb järele vastata

Kõik testid,s.h.tööd sõnavarale, peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel).

Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel.Protsesshined(jooksva õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.
Perioodi koondhinde saamisel arvestatakse ka aktiivsust tunnis ning tundides viibimist.
Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada,
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb 10 päeva jooksul pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata.
Arvestuslikud tööd peab järgi vastama puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige. Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see veerandi lõpus hindega "1". Kolm tegemata kodust tööd päädib hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 8.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioon esmaspäev 15.00-15.45, ruum204. Järeltööd kokkuleppel.