Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2016. a. kell 18.25
Muudetud: 26. september 2016. a. kell 11.27

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalugu annab teavet mineviku kohta ja õpetab seda väärtustama. Nii saame teada, kes me oleme, kust me tuleme ning annab võimaluse luua visioone, kuhu me läheme. 5. klassis õpime, mis on ajalugu ning kes ja kuidas seda uurivad. Põhirõhk on õpilastes mineviku vastu huvi äratamisel ja ajalooalaste õpioskuste kujundamisel, samas aga paneme aluse üldistele ajalooalastele teadmistele, mida läheb vaja terve põhikooli kestel. Ajaloo 5. klassi programm keskendub Eesti ajaloole ning õpetab mõistma meid ümbritsevat kultuuriruumi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Sissejuhatus. Ajalugu ja sina. lk 6-9.
II nädal
Uurime ajalugu, lk 10-13.
III nädal
Lähme muuseumi ja arhiivi, lk 14-17.
IV nädal
Saame arheoloogiaga sõbraks, lk 18-21.
V nädal
Kontrolltöö
VI nädal
Muinsusjutt ei ole muinasjutt, lk 22-25.
VII nädal
Paneme aja paika, lk 26-29.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Esimese veerandi lõpuks õpilased:
-teavad, millega tegeleb ajalugu
-tunnevad õpitud ajalooalaseid termineid ja oskavad neid kasutada
-teavad, kus leida ajalooalast teavet
-oskavad nimetada ajalooallikaid
-teavad, mis vahe on muuseumil ja arhiivil
-oskavad kirjeldada arheoloogi tööd
-teavad, mis on kultuuripärand ning oskavad nimetada mõnda oma kodukohast
-tunnevad ja kasutavad õigesti mõisteid sajand ja aastatuhat
-teavad, mis on ajajoon ning kuidas ja milleks seda kasutatakse

Hindamine üles

Esimese kokkuvõtva hinde saavad õpilased ajaloos poolaasta lõpuks. See kujuneb kontrolltöödest, töövihiku hindest ja tunnitöödest (iseseisvad tööd, tunnikontrollid, suulised vastamised). Tegemata või ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.