Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2016. a. kell 16.52
Muudetud: 20. oktoober 2016. a. kell 16.07

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.sep
Sissejuhatus õppeainesse. Ajalugu ja kodulugu.

9.sep
Ees- ja perekonnanime saamislugu. ( ajaloo tv lk 6, hinne ajaloo päevikusse)

16.sep
Teemapäev. Vanade asjade päev - Õpilased võtavad klassiruumi kaasa vanu koduloolise väärtusega esemeid.  (ajaloo tv lk 15)

23.sep
Saaremaa Koduloomuuseumi /arhiivi külastus

30.sep Infotahvli koostamine kodukohas kaitse alla võetud objektist ( ajaloo tv lk 21, hinne ajaloo päevikusse)

7.okt
Minu elu on üks osa ajaloost. Ajatelje koostamine ( ajaloo tv lk 29)

14.okt
Sissejuhatus muinasaega.

21.okt
projektipäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo)
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( individuaalsete rühmatööde tegemine, osalemine õppeprotsessis). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon esmaspäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.