Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2016. a. kell 14.36
Muudetud: 26. september 2016. a. kell 11.25

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Sissejuhatus ainesse, ainekaardi ja hindamismudeli tutvustamine. Tuhandeaastane keskaeg. Lk 8-11.
2. Uue ajastu koidikul. Lk 14-17
II nädal
1. Frangi riigi tõus. Lk 18-21
2. Karl Suure impeerium. Lk 22-25
III nädal
1. Karolingide impeeriumi lagunemine. Lk 28-31
2. Kontrolltöö
IV nädal
1. Seisuslik ühiskond ja läänipüramiid. Lk 34-37
2. Rüütlid ja linnused. Lk 38-41
V nädal
1. Rüütlikultuur. Lk 42-45
2. Naine linnuses. Lk 46-49
VI nädal
1. Kontrolltöö
2. Looduslikud olud. Rahvastik. Lk 52-55
VII nädal
1. Põllumajanduse areng. Lk 56-59
2. Talupoeg ja maaisand. Lk 60-63

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Veerandi lõpuks õpilased:
-teavad, kuidas keskaeg jaguneb ja oskavad kirjeldada keskaja perioode
-teavad, kus ja millal toimus Suur rahvasterändamine ja mis muutusi see esile tõi
-põhjendavad kiriku tähtsuse tõusu
-kirjeldavad Frangi riigi tekkimist
-kirjeldavad Karl Suure impeeriumi
-oskavad kaardil näidata Frangi riigi asukohta
-teavad, miks ja kuidas Karolingide suurriik lagunes
-teavad, mis on läänikord ja kuidas see toimis
-kirjeldavad keskaja seisuslikku ühiskonda
-kirjeldavad rüütlikultuuri
-kirjeldavad linnuse eluolu
-kirjeldavad ja analüüsivad keskaja naise elu ja võrdlevad seda mehe omaga
-mõistavad, kuidas mõjutasid ilmastikutingimused keskaja inimest
-teavad, milliseid koduloomi keskajal peeti ning milliseid põllukultuure kasvatati
-kirjeldavad talupoja ja maaisanda suhteid
-teavad talupoegade õigusi ja kohustusi ja oskavad anda neile hinnangu
-õpilased oskavad kirjeldada ja analüüsida keskaja inimese eluolu õpitud materjali raames

Hindamine üles

Esimese veerandi hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad veerandi lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Tegemata või ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.