Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2016. a. kell 13.53
Muudetud: 26. september 2016. a. kell 11.25

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Sissejuhatus, lk 8-13.
2. Inimkonna ajaloo algus, lk 14-17.
II nädal
1. Jääaeg ja nüüdisinimese teke, lk 18-21.
2. Muistsed kütid, kalastajad ja korilased, lk 22-25.
III nädal
1. Varajased põlluharijad ja karjakasvatajad, lk 26-29.
2. Esimesed suured asulad, lk 30-33.
IV nädal
1. Metallide kasutamine, lk 34-37.
2. Muinasaeg Eestis, lk 38-41.
V nädal
1. Rühmatöö
2. Kontrolltöö
VI nädal
1. Mesopotaamia, lk 45-49.
2. Elu Sumeri linnas, lk 50-53.
VII nädal
1. Mesopotaamia suurriigid, lk 54-57.
2. Mesopotaamia jumalad ja kangelased, lk 58-61.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Veerandi lõpuks õpilased:
-tunnevad ajaloo periodiseeringut
-teavad, millega tegeleb ajalugu
-tunnevad õpitud mõisteid ja oskavad neid kontekstis kasutada
-oskavad kirjeldada nüüdisinimese teket
-oskavad nimetada Eesti esimesed asustusalad ja näidata neid kaardil
-oskavad kirjeldada muistsete inimeste eluolu
-teavad miks, kuidas ja kuhu tekkisid esimesed suured asulad
-oskavad seletada, kuidas muutis metallide kasutamine muinasaja inimese elu
-oskavad kirjeldada Mesopotaamia tsivilisatsiooni ja selle tekkimist
-oskavad kirjeldada sumerite eluolu
-oskavad nimetada olulisemaid Mesopotaamia jumalaid ja kangelasi

Hindamine üles

Veerandi hinne koosneb ühest kontrolltööst, rühmatööst ja tunnihinnetest (sh tunnikontrollidest ja suulistest vastamistest). Kontrolltöö annab 1/3 hindest, rühmatöö 1/3 ja tunnihinded 1/3. Tegemata või ebaõnnestunud kontrolltööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.