Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2016. a. kell 11.32
Muudetud: 26. september 2016. a. kell 11.26

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendustest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Sissejuhatus ainesse, ainekaardi ja hindamismudeli tutvustamine.
2. Pariisi rahukonverents ja selle otsused. Lk 10-13
II nädal
Õpilased viibivad õppereisil Peterburis
III nädal
1. Maailma poliitiline kaart pärast rahulepingute sõlmimist. Lk 14-17
2. Rahvusvahelised suhted 1920. aastail. Lk 18-21
IV nädal
1. Maailmamajandus 1920. aastail. Lk 22-25
2. Suur ülemaailmne majanduskriis ja selle tagajärjed. Lk 26-29
V nädal
1. Kontrolltöö
2. Sõjakollete kujunemine 1930. aastail. Lk 30-33
VI nädal
1. Demokraatia 1920.-1930.aastail. Lk 34-37
2. USA 1920.-1930. aastail. Lk 38-41
VII nädal
1. Suurbritannia ja Prantsusmaa 1920.-1930. aastail. Lk 42-45
2. Diktatuurid Euroopas. Lk 46-49

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kooliaasta lõpuks õpilased:
- oskavad kirjeldada, analüüsida ja hinnata olulisi lähiajaloo sündmusi ning paigutada need ajajoonele
- mõistavad, et ajalugu saab tõlgendada mitmeti ja oskavad kirjeldada olulisemaid ideelisi erimeelsusi 20. sajandil
- oskavad kirjeldada eluolu 20. sajandil
- tunnevad olulisemaid lähiajaloo mõisteid
- seostavad lähiajalugu olevikuga
- oskavad leida, hinnata ja kasutada allikmaterjale
- oskavad eristada fakte tõlgendustest
- seostavad maailmaajalugu Eesti ajalooga
- väärtustavad minevikku ja oskavad hinnata nüüdisühiskonna mugavusi
- kujundavad oma arvamuse, mida oskavad selgelt väljendada

Hindamine üles

Esimese veerandi hinne kujuneb kontrolltöö, tunnikontrollide ja tunnitööde põhjal, millest igaüks annab 1/3 hindest.
Tegemata või ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalike tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.