Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 16. august 2016. a. kell 11.17
Muudetud: 2. detsember 2016. a. kell 09.37

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09
Number ja arv
http://www.kool.ee/?10344
http://www.kool.ee/?9544

09.09
Pranglimine
http://miksike.ee

16.09
naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
Arvkiir
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf


23.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10343
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

30.09
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/sumdiv.html
Margitiklass
https://testmoz.com/156407/student

07.10
Arvavaldised
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvavaldis.htm
http://www.kool.ee/?10373
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

14.10
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm

http://koolielu.ee/waramu/view/1-2ea40f48-8806-4817-aaea-7f3d993b0df7
admetekorrastamine.zip
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

21.10.
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

II veerand
1. nädal 04.11
Kirjalik korrutamine
http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426

Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

2. nädal 11.11
Kirjalik jagamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0

Sudoku 18.11
http://www.jigsawdoku.com/

Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

3. nädal 25.11
Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10360
http://www.jigsawdoku.com/

4. nädal 02.12
Tegurid ja kordsed
http://learningapps.org/display?v=p6f2ktxv501
http://learningapps.org/display?v=py2621f6n01

5. nädal 09.12
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/5.klass/algtegurid.html
Arvude suurim ühistegur (SÜT)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Arvude vähim ühiskordne (VÜK)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543
Jaguvus
http://www.hot.ee/siivi32/Algarvjakordarv.htm
Algarvud ja kordarvud
http://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks ?!
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Matemaatilised mõisted
http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt

6. nädal 16.12
Tehete järjekord
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01
Kordamine (tekstülesanded, tähtavaldised)
http://learningapps.org/display?v=pjvconpna15

7. nädal
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljaapäeviti kell 14.00 ruumis 306 või kokkuleppel õpetajaga.