Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 3. juuni 2016. a. kell 13.03
Muudetud: 3. juuni 2016. a. kell 13.03

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Riiklik õppekava seab võõrkeeltes keelepoliitiliseks eesmärgiks saavutada gümnaasiumi lõpuks vähemalt kahe võõrkeele valdamine iseseisva keelekasutaja, s.o B-tasemel.
B-tase on iseseisva keelekasutaja, B-tase tähendab keeleoskuse arengus olulist astet, millega on õppijal võimalik ühiskonnas vähem või rohkem edukalt, kuid siiski iseseisvalt toime tulla. Sel tasemel keeleoskus ulatub lihtsast toimetulekust nõudliku, nt kõrgkooliõpingute alustamiseks vajaliku keeleoskuseni, mistõttu on oluline täpsemalt eristada toimetulekut B1- (suhtluslävi) ja B2- (edasijõudnu) tasemel.
Raamdokumendi http://www.hm.ee/index.php?044980 üldskaala kirjeldusele toetudes B1-tasemel keeleoskaja „mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm, saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.”
B2- (edasijõudnu) tasemel keelekasutaja „mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.”
Enamasti on B2-taseme keeleoskus kõrgkooli astumise ja toimetuleku eeldus paljudes suhtlemist nõudvates ametites, kui omandatakse ka vajalik ameti- ja oskuskeel.
Gümnaasiumi lõpetades õppija seega:
* huvitub võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid 
* omandab lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut 
* julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
* suudab aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest 
* oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
* tunneb õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas 
* tunneb huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu 
* suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.11. – 25.11.
1) Unterhaltung: deshalb, trotzdem, weil, obwohl
2) Unterhaltung. Sätzeformulieren und umformulieren
3) Unterhaltung, Einen Satz aus einer Werbung umformulieren und erklären

30.11.-.2.12.
1) Unterhaltung. Rollen nachspielen
2) Unterhaltung
3) Unterhaltung L.2 Wortschatz

7.-9.12.
1)Unterhaltung L.2 Wortschatz
2) Unterhaltung Probetest
3) TEST L. 2

14. - 16.12
1) Unterhaltung Testanalyse
2) Fit bleiben. Stammformen der L.2
3) Fit bleiben.

21. 12.
Weihnachten. Weihnachtsgebäck

11. - 13.1.
1) Fit bleiben. Mein Körper. Körperteile. Genitiv. Eine Übung beschreiben
2) Fit bleiben. Mein Porträt. Rückenschmerzen. Genitiv
3) Fit bleiben. Adjektive. Entspannung. Rat einer Spezialistin.

18. - 20. 1
1) Fit bleiben. Würde -Form, Hören. Radiosendung.
2) Fit bleiben. Würde-Form. Arztpraxis.
3) Fit bleiben. Gesund leben. Gesundheit

25.- 27.1
1) Fit bleiben. Gesundheit und langes Leben. Passiv mit Modalverben
2) Fit bleiben. Film beschreiben - Beinahe (50 W)
3) Fit bleiben. Empfehlungen. Mein Leben – meine Gesundheit

1. - 3.02.
1) Fit bleiben. Aus der Wissenschaft.
2) Fit bleiben. Wortschatzwiederholung L.3
3) Fit bleiben. Koosta 8 küsimust teemal: wie gesund sind wir (tervis, toitumine, sport, liikumine, millised vabaajategevused, aeg, stress, ...... - kaasõpilaste intervjueerimiseks ja küsitluse läbi viimiseks

8.-10.2
1) Fit bleiben. Gruppenarbeit; Fragen über gesyundes Leben durcharbeiten
2) Fit bleiben. Gesundes Leben
3) Fit bleiben. Gesundes Leben

15. - 17.2.
1) Fit bleiben. Gesundes Leben. Vortrag
2) Fit bleiben. Gesundes Leben. Vortrag
3) Fit bleiben. Mida õppisid (Vorteile), mis oli negatiivne (Nachteile) ja 7 olulist väljendit

22.-23.2
1) Fit bleiben. Vorbereitung zum Test L. 3
2) Fit bleiben L. 3

29.2. - 2.03.
1) Sprachen. Konjunktiv
2) Sprachen. Konjunktiv
3) Sprachen .Leia saksakeelne artikkel võõrkeelte õppimise kohta(millest hiljem tõlgid 70 sõna)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

V kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: tunneb olulisemaid kehaosi, oskab nimetada tervisega seotud häireid, oskab nõu anda, teab tervislikke eluviise, oskab viisakalt ja meeldivalt suhelda, tõlkida nn. kehakeelt, anda edasi kuulatud infot, oskab kirjeldada oma õpitüüpi, annab nõu, kuidas paremini õppida, oskab rääkida tööst, elukutsetest, elukutsevalikust, töökuulutusi koostada ja lugeda, oskab kirjutada avaldust kandideerimiseks, osaleda rollimängus, koostab ettekande tervise teemal, oskab esitada poolt ja vastu argumente, oskab arusaada saksakeelsest artiklist
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist;
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas (passiiv modaalverbidega, Konjunktiv, Genitiv, kõrvallause, Infinitiv lausetes, kasutab lausetes sidesõnu: deshalb, trotzdem, weil, obwohl ), oskab tegusõna põhivorme ja kasutab ajavorme,
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga käsitletud teema lõpeb testiga või suulise ettekandega, hinnatakse kursusel läbitud temaatika sõnavara ja teemaga koos käsitletud grammatiliste struktuuride valdamist. V kursuse hinne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid: 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-70% 
hinne 3 - 69-45% 
hinne 2 - 44-20% 
hinne 1 - 19- 0% 

Hindelisi töid on võimalik parandada/ uuesti sooritada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada positiivse tulemusega.
Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele teha. Kui on puudutud üle 8 tunni perioodis (kui on puudutud rohkemast kui 25% tundidest), tuleb sooritada lisatöö, mis võib sisaldada nii suuliste kui kirjalike ülesannete lahendamist. Aktiivsuse hinde e. tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka aktiivsuse hinne olema positiivsed.
Konsultatsioonid ja järeltööd toimuvad vastavalt eelnevale kokkuleppele õpetajaga.