Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 11a, 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 3. juuni 2016. a. kell 10.20
Muudetud: 3. juuni 2016. a. kell 10.20

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset
mõtlemist;
2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest
igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab
kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
6) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele,
majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi;
8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.Kordamine.
2. Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel.
3. Kordamine
4. Organismi üldine aine- ja energiavahetus. Metabolismi protsessid- assimilatsioon ja dissimilatsioon. ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. ATP varude taastamine.
5. Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Rakuhingamine. Hingamise etappideks (glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel) vajalikud tingimused ja tulemused.
6. Anaeroobne hingamine. Anaeroobne glükolüüs. Käärimise tähtsus
7. Tunnikontroll (Hingamine). Fotosüntees. Fotosünteesi mõjutavad tegurid. Kloroplasti ehitus.
8. Fotosünteesi etapid: valgus- ja pimedusstaadium. Fotosünteesi tähtsus.
9. Kordamine
10. KONTROLLTÖÖ (Organismide energiavajadus)
11. Organismine areng. Rakkude jagunemine. Rakutsükkel. DNA replikatsioon interfaasis
12. Mitoosi faasid: profaas, metafaas, anafaas, telofaas.
13. Meioos. Kromosoomide ristsiire.
14. Inimese suguelundid. Gametogenees (spermatogenees, ovogenees). Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid.
15. Mittesuguline paljunemine: vegetatiivne, eoseline.
16. Kordamine
17. KONTROLLTÖÖ (Organismide areng)
18. Suguline paljunemine. Viljastumine. Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel.
19. Munaraku viljastumine naise organismis. Viljastumise regulatsioon.
20. Embrüogenees. Inimese sünnieelsesarengus toimuvad muutused, sünnitus.
21. Õppefilm. Kordamine. Tööleht.
22. Postembrüogenees erinevatel loomarühmadel. Otsene ja moondeline areng.
23. Lootejärgse arengu etappides toimuvad muutused. Organismide eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm.
24. KONTROLLTÖÖ materjaliga
25.Pärilikkuse olemus.
26. Pärilikkuse põhimõisted. Molekulaargeneetika.
27. Replikatsioon, transkriptsioon. Geeni avaldumine.
28. Translatsioon.
29. Kordamine. Tunnikontroll.
30. Tunnuste pärandumine. Monohübriidne ristamine.
31. Intermediaarsus. Polüalleelsus
32. Suguliiteline pärandumine.
33. Geneetika ülesannete lahendamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpus õpilane:
1) analüüsib energiavajadust ja energia saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organismidel;
2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes;
3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises;
4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid;
5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust;
6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust;
7) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile;
toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel;
8) hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust;
9) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi;
10) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi;
11) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab pereplaneerimist;
12) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga;
13) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale.
14) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel;
15) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises;
16) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi;
17) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile;
18) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega;
19) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis;
20) selgitab valgusünteesi üldist kulgu.
21) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest;

Hindamine üles

Kursusehinde panekul arvestatakse kõikide hinnatud tööde eest saadud punkte ehk mitu % moodustab saadud punktisumma maksimum punktidest.

Tööde hinded:
5 - 90%-100%
4 - 75%-89%
3 - 50%-74%
2 - 20%-49%
1 - 0%-19%

Tegemata või mitterahuldavalt hinnatud tööd on võimalik järgi vastata esimesel järelvastamisajal peale töö kättesaamist või õpetajaga kokkuleppel.
Kursusehinnet on võimalik parandada arvestustööga, mis hõlmab kogu kursuse jooksul käsitletud materjali.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105