Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 19. aprill 2016. a. kell 15.12
Muudetud: 19. aprill 2016. a. kell 15.12

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II kursus kestab 23. nov. 2015 -4.märts. 2016
I nädal
1. Pereliikmed. Dialoogid teemaga seoses.
2. Iseloomuomadused. Negatiivsed. (Õpik)
3. Dialoogid.

II nädal
1. Sugupuu.
2. Sugupuu.
3. Sugupuu.

III nädal
1. Sõnadetöö pereliikmetele.
2. Suhted. Vene kirjandus. S. Jessenin.
3. Luuletus.

IV nädal
1. Luuletused Jessenini sulest.
2. Luuletuse analüüs.
3. Luuletuse õppimine.

V nädal
1. Luuletuse vastamine hindele.
2. Luuletuse vastamine hindele.
3. Luuletuse vastamine hindele.

VI nädal
1. Minu sõber/Minu sõbratar.
2. Teemakohased harjutused tv-st
3. Teksti koostamine "Minu sõber"

VII
1. Minu sõber- personaalne sõnastik.
2. Personaalne sõnastik.
3. Kirjandi kirjutamine "Minu sõber"

VII nädal
1. Välimus.
2. Sõnavara eemal.
3. Välimuse kirjeldamine.

VIII nädal
1. Välimuse kirjeldamine pildi järgi.
2. Välimuse kirjeldamine.
3. Sõnavara kordav ristsõna.

IX nädal
1. Stiil. Film "Stiljagi"
2. Stiil. Film "Grease"
3. Grease

X nädal
1. Grease
2. Aksessuaarid.
3. Dialoogid "Räägime riietusest"

XI nädal
1. Dialoogid riietusest.
2.Sõnavara harjutused.
3.Teemaga kaasnevad tegusõnad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
Rääkida enda sõbrast, kasutades õpitud sõnavara.
Oskab alustada dialoogi ja seda läbi viia.
Omandab inimese iseloomu ja välimust kirjeldava sõnavara ja kasutab seda seostatud tekstis.
Oskab rääkida ......... avaldada isiklikku arvamust.
Grammatikas:
Käänded. Kordamine.
Asesõnad(isikulised ja omastavad)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) Dialoog Minu perekond. Suulise vastamise hinne.
2) Kontrolltöö sõnavarale - pereliikmed.
3) Suuline vastamine - S. Jessenini luuletus.
4) Kirjalik töö - kirjand "Minu sõber"
5) Kirjalik töö sõnad välimuse teemal+ kirjeldus.
6) Suuline vastamine. Dialoog riietuse teemal.

Kõik hindelised vastamised peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon kolmapäeval peale 7. tundi ruumis 002. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik hinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust