Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 19. aprill 2016. a. kell 14.40
Muudetud: 19. aprill 2016. a. kell 14.40

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Miks mulle meeldib Eestis elada? Kordamine.
2. Teksti lugemine .
3. Tegusõna pööramine.

II nädal
1. Pööramine - töö.
2. P. Tšaikovski Haapsalus. Teksti lugemine, tõlkimine.
3. Küsimused ja vastused. Kes? Millal? Kus? Kellega?

III nädal
1. Harjutame küsimusi ja vastuseid.
2. Dialoogid reisimisest.
3. Monoloog vestluspartneri reisist.

IV nädal
1. Reisima- tüüpi sõnade pööramine.
2. Reisimine on vahva!
3. Siis, kui/ Juhul, kui...

V nädal
1. Millal on koolis huvitav.
2. Kaaslaste käest ideede hankimine. Millal on koolis vahva õppida.
3. Teksti koostamine ideede panga abil. Enda arvamuse avaldamine.

VI nädal
1. Nimisõna + omadussõna D.n.
2. Harjutamine.
3. Harjutamine.

VII nädal
1. Jõulutegevused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires ( IV veerandil - Info hankimine inimese/paikkonna/arvamuse kohta ) aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;
2) mõistab õpitud teemade piires olulist;
3) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud teksti, tekstist infot leida, esitada küsimusi ja neile vastata;
4) kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) oskab kasutada kõnes ja kirjas IV veerandil läbitud grammatikamaterjali: eessõnad, omadussõnade ja nimisõnade käänamine,
6) oskab kasutada tunnisõnastikku, sõnaraamatut ja internetti;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja grupis;
8) täiendab teadmisi Venemaast ja selle kultuurist (P. Tšaikovski);
9) mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasvestleja kõnet.

Hindamine üles

Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga.
Tööle järeltöö võimalust ei ole. Lõpuhinne kujuneb kõikide hinnete keskmisest, Ühe "mitterahuldava" hinde saab ümber vastata õpilane, kellel palli võrra paremast hindest jääb puudu 0,1 punkti(näiteks tuleb keskmine hinne 3,4, aga õpilane on motiveeritud hinnet "4" saama). Selline võimalus antakse õpilasele, kellel tunni korra ja kohustustega ei ole esinenud probleeme(õppevahendid olemas, kodused tööd tehtud). Puudumiste korral tuleb töö järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 7.klassile +TV + plaat