Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Margus Putku

bioloogiaõpetaja

Loodud: 30. märts 2016. a. kell 16.31
Muudetud: 31. märts 2016. a. kell 14.32

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on kujundada õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.

Õpilane:
1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus.
2. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust.
3. omab ülevaadet eluslooduse süstematiseerimisest ja organismide omavahelistest suhetest.
4. teab selgroogsete loomade klasse: kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
5. tunneb selgroogsete loomade tunnuseid, sise- ja välisehitust ja seostab neid eluviiside ja -paikadega.
6. omab ülevaadet selgroogsete loomade aine- ja energiavahetusest ning paljunemisest ja arengust

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28-29 märts
Loomade hingamine. Jätkame II veerandil alustatut (ptk 19)
Vereringeelundkond (ptk 20)

4-5 aprill
Vereringeelundkond jätk (ptk 20)
Millised eeliseid annab püsisoojasus? (ptk 21)

11-12 aprill
Püsisoojasuse jätk (ptk 21)
I kontrolltöö (12.04)

18-19 aprill
Loomade kohastumised rasketel aegadel (ptk 22)

25-26 aprill
Selgroogsete loomade paljunemine (ptk 23)
Tunnikontroll (26.04)

2-3 mai
Munaraku viljastamine ja selle edasine areng (ptk 24)

9-10 mai
II kontrolltöö (9.05)
Moondega areng (ptk 25)

16-17 mai
Moondega areng (ptk 25)
Järglaste eest hoolitsemine (ptk 26)

23-24 mai
Järglaste eest hoolitsemine jätk (ptk 26)
Kogu aasta temaatika kordamine ja kokkuvõte

30 mai
Õppeaasta kokkuvõte ja viimased parandamised

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane omab ülevaadet ja saab aru hingamis- ja vereringeelundkonna tööst ja tähtsusest.
2. Õpilane oskab leida seoseid loomade keatemperatuuri ja kohastumuste vahel.
3. Õpilane oskab kirjeldada erinevate loomarühmade paljunemisstrateegiaid.
4. Õpilane teab inimese näitel, kuidas toimub viljastatud munaraku areng.
5. Õpilane teeb vahet moondega ja otsesel arengul ja oskab tuua näiteid.
6. Õpilane teab, kuidas toimub erinevatel loomarühmadel järglaste eest hoolitsemine.

Hindamine üles

Hinne moodustub kahe kontrolltöö ja ühe tunnikontrolli põhjal. Kontrolltööd moodustavad veerandihindest kokku 80% ja tunnikontroll 20%.