Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 11a, 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 30. märts 2016. a. kell 14.43
Muudetud: 3. juuni 2016. a. kell 10.54

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Riiklik õppekava seab võõrkeeltes keelepoliitiliseks eesmärgiks saavutada gümnaasiumi lõpuks vähemalt kahe võõrkeele valdamine iseseisva keelekasutaja, s.o B-tasemel.
B-tase on iseseisva keelekasutaja, B-tase tähendab keeleoskuse arengus olulist astet, millega on õppijal võimalik ühiskonnas vähem või rohkem edukalt, kuid siiski iseseisvalt toime tulla. Sel tasemel keeleoskus ulatub lihtsast toimetulekust nõudliku, nt kõrgkooliõpingute alustamiseks vajaliku keeleoskuseni, mistõttu on oluline täpsemalt eristada toimetulekut B1- (suhtluslävi) ja B2- (edasijõudnu) tasemel.
Raamdokumendi http://www.hm.ee/index.php?044980 üldskaala kirjeldusele toetudes B1-tasemel keeleoskaja „mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm, saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.”
B2- (edasijõudnu) tasemel keelekasutaja „mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.”
Enamasti on B2-taseme keeleoskus kõrgkooli astumise ja toimetuleku eeldus paljudes suhtlemist nõudvates ametites, kui omandatakse ka vajalik ameti- ja oskuskeel.
Gümnaasiumi lõpetades õppija seega:
* huvitub võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid 
* omandab lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut 
* julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
* suudab aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest 
* oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
* tunneb õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas 
* tunneb huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu 
* suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Mida me tundide jooksul teeme?
7.-9.3. 
1) Sprachen. Artikel über Fremdsprachenlernen lesen, besprechen, ... Gruppenarbeit 
2) Sprachen. Kurzfilm Wie immer - eine Person beschreiben 
3) Kundenwünsche. Infinitiv mit zu

14. – 16.3. 
1) Sprachen. Kurzfilm: Personen beschreiben
2) Sprachen: Aufgaben zum Film lösen
3) Sprachen: Aufgaben zum Film lösen, Zitate lesen und erklären

28. – 30.3 
1) Sprachen: Ostern feiern
2) Sprachen: Briefformalia, einen Brief lesen und Fragen beantworten S. 126
3) Sprachen: einen Brief beantworten (S. 126)

4.-6.4.
1) Sprachen. Wortschatz L. 4.Verben, Zeitformen und Konjugation
2) Sprachen. Wortschatz L. 4, Übersetzung.
3) Sprachen. TESTVORBEREITUNG

11. – 13.4.
1) Sprachen. TEST. L4
2) Beruf, Job und Praktikum. Teamarbeit A 2 / S. 54..
3) Beruf, Job und Praktikum. Infinitiv mit und ohne ZU

18. – 20.4.
1) Beruf, Job und Praktikum. Infinitiv mit und ohne ZU Testanalyse L. 4
2) Beruf, Job und Praktikum. Bewerbungsschreiben S. 56, A2, B2 S. 54 - 55
3) Beruf, Job und Praktikum. Sich bewerben. (Annonce)

25. – 27.4.
1) Beruf, Job und Praktikum. Rollenspiel: sich bewerben
2) Beruf, Job und Praktikum. Anruf auf eine Stellenanzeige.
3) Beruf, Job und Praktikum. Persönliches Gespräch. Sich vorstellen, seine Wünsche und Vorstellungen äußern

2. – 4.5
1) Beruf, Job und Praktikum. Wortschatz L. 5 in Sätzen
2) Beruf, Job und Praktikum. Bewerbungsschreiben. Üb S. 136- 137
3) Beruf, Job und Praktikum.Anzeigen (Üb. S. 135)

9. – 11.5.
1) Beruf, Job und Praktikum. Gespräche S. 139
2) Beruf, Job und Praktikum. Einen Test zum L. 5 zusammenstellen
3) Beruf, Job und Praktikum. L. 5 Wortschatz

16.- 18.5. 
1) Rund ums Wohnen. Wochenendbeziehungen.
2) Rund ums Wohnen. Rektion. S. 77 . Städteprojekt
3) Rund ums Wohnen. Meine Traumstadt

23. – 25.5 
1) Rund ums Wohnen. Meine Traumstadt/ Stadtplan
2) Rund ums Wohnen. Meine Traumstadt- Vortrag
3) Rund ums Wohnen. Meine Traumstadt- Vortrag (3-4 Minuten)

30.5. 
1)Rund ums Wohnen. Meine Traumstadt- Vortrag Zusammenfassung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

VI kursuse lõpuks õpilane: 
1) 1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel ja õpitud sõnavara ning keelestruktuure kasutades:
keeled, keeleoskus, äriideed, töökoht, töökoha taotlemine, töötingimustes kokkuleppimine, oskab esitada krjaliku avalduse töökohale kandideerimiseks, viia läbi suulise töövestluse, kirjeldada tööülesandeid, kirjeldada elamistingimusi ja väljendada oma soove ja vajadusi, samuti oskab kasutada es-väljendeid, erinevaid sidesõnu, konjunktiivi, rektsiooni, kõiki eessõnu,eriline rõhk on genitiivi eessõnadel, kaheosalisi sidesõnu. Tegusõna infinitiivi vormi, vormi: brauchen + Infinitiiv
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, põhjendada, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, täpsustada, tuua välja olulist, läbi viia ja anda ülevaate küsitlusest, teha 3-4 minutilise ettekande oma unistuste linnast,; 
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele; 
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga käsitletud teema lõpeb testiga või suulise ettekandega, hinnatakse kursusel läbitud temaatika sõnavara ja teemaga koos käsitletud grammatiliste struktuuride valdamist. Kursuse hinne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid: 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-70% 
hinne 3 - 69-45% 
hinne 2 - 44-20% 
hinne 1 - 19- 0% 

Hindelisi töid on võimalik parandada/ uuesti sooritada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada positiivse tulemusega.
Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele teha. Kui on puudutud üle 8 tunni perioodis (kui on puudutud rohkemast kui 25% tundidest), tuleb sooritada lisatöö, mis võib sisaldada nii suuliste kui kirjalike ülesannete lahendamist. Aktiivsuse hinde e. tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka aktiivsuse hinne olema positiivsed.
Konsultatsioonid ja järeltööd toimuvad vastavalt eelnevale kokkuleppele õpetajaga.