Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 30. märts 2016. a. kell 12.38
Muudetud: 25. aprill 2016. a. kell 12.15

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28.3. Wiederholung. Ostern
29.3 Wortschatzspiele. Ostern
30.3. Wie spät ist es?

4.4. Wie4 spät ist es?
5.4. Wie spät ist es? 
6.4. Kontrollarbeit (L. 17) Mein Tag. 

11.4. Mein Tag. Wie spät ist es? 
12.4. Mein Tag. Fragen und Antworten. 
13.4. Mein Tag. Die Tageszeiten. 

18.4. Mein Tag. 
19.4. Mein Tag. Test. 
20.4. Geburtstag. Einladung 

25.4. Geburtstag. Einladungen 
26.4. Geburtstag. geburtstagsgeschenke. 
27.4. Geburtstag. Wiederholung 

2.5. Wiederholung. ARTEN SCHREIBEN 
3.5. Wiederholung. Übungen Ah. 
4.5. Hier wohnen wir. Häuser. 

9.5.Hier wohnen wir. Wortschatzarbeit. 
10.5. Hier wohnen wir. Wortschatz. 
11.5. Richards Zimmer. 

16.5. Richards Zimmer. Dativ 
17.5. Richards Zimmer. Mein Zimmer 
18.5. Unsere Haustiere 

23.5. Unsere Haustiere. 
24.5. Unsere Haustiere. 
25.5. Wiederholung
30.05. Wiederholung. Schluss

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane: 
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada; 
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid eelnevalt läbitud teemadel: aastaajad, talisport, vaheaeg, päevaajad, kellaajad, erinevad maja tüübid, toa kirjeldus - oskab kirjeldada oma erinevaid tegevusi, sportimist, oma päeva, oskab kasutada nimisõna akkusatiivis ja tunneb ära daativi, oskab kasutada omastavaid asesõnu; 
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama, 
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet; 
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge; 
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru; 
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: oskab pöörata tegusõnu, teeb vahet erinevast soost nimisõnadel; 
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

IV veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-75% 
hinne 3 - 74-50% 
hinne 2 - 49-20% 
hinne 1 - 19- 0% 
Lisaks iga õppetüki lõpus sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ja tunnikontrollide hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. 
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla üks mitterahuldav hinne juhul, kui sooritatud tööde punktisumma ületab 50 %. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. 
Konsultatsioon ja järelevastamine vastavalt eelnnevale kokkuleppele õpetajaga