Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 30. märts 2016. a. kell 12.25
Muudetud: 30. märts 2016. a. kell 14.57

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28. - 30.03
1) Ostern
2) Maibaum
3) Maibaum
4.- 6.04. 
1) Briefe aus dem Urlaub. Briefe schreiben 
2) Briefe aus dem Urlaub. 
3) Briefe aus dem Urlaub 

11.04 – 13.04. 
1) Präsentieren und beschreiben 
2) Präsentieren und beschreiben 
3) Präsentieren und beschreiben 

18.- 20.04. 
1) Präsentieren und beschreiben 
2) Lernen lernen 
3) Lernen lernen 

25.- 27.04 
1) Lernen lernen 
2) Lernen lernen 
3) Lernen lernen 

2.- 4.05 
1) Warum gerade Deutsch? 
2) Warum gerade Deutsch? 
3) Warum gerade Deutsch? 

9.. – 11.04. 
1) Miteinander reden 
2) Miteinander reden 
3) Miteinander reden 

16.- 18.05 
1) Kommunikation 
2) Kommunikation 
3) Kommunikation 

23.- 25.05. 
1) Ich bin blind 
2) Ich bin blind 
3) Ich bin verliebt 

30.5.
1) Aasta kokkuvõte, kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane: 
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada; 
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel: oskab rääkida puhkuseveetmisest , meelelahutusest, oskab vestlust juhtida ja selles osaleda, oskab kirjeldada ja esitleda, oskab kriitiliselt röökidaoma õpioskustest, eesmärkidest, saksa keele õppimise vajalikkusest, inimeste erivajadustest; 
õpilane oskab leida vajalikku informatsiooni erinevatest allikatest, õpilane oskab kirjeldada ja teha ettekannet; õpilane kasutab kõiki elementaartasandil suhtlemiseks vajalikke õpitud keelestruktuure, oskab kasutada tegusõna vajalikus vormis, oskab kasutada ka kaudse kõneviisi vorme, teab sidesõnu ja oskab kasutada kõrvallauset, isikulist asesõna ja seda käänata, kasutab omastavat ja enesekohast asesõna, oskab kasutada õpitud tegusõnade rektsiooni, tunneb ja kasutab eessõnu, oskab käänata nimisõna kõikides käänetes, moodustada tuttavatest sõnadest uusi, kasutada võrdlusastmeid, oskab kirjutada erinevaid kirju ja vastata neile, 
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama, 
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet; 
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge; 
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru; 
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes, 
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

Hindamine ainetunnis toimub nii viie palli süsteemis kui ka sõnaliste hinnangutena. 
IV veerandi kokkuvõtva hinde saamiseks 
1) arvestab õpetaja õpilase kaasatöötamist tunnis ja väikesemahulisi tunnitöid, mida on hinnatud lähtuvalt kujundava hindamise põhimõtetest ning mille alusel saab õpilane ühe kokkuvõtva hinde veerandi lõpus. 
2) on õpilane sooritanud iga ülalnimetatud teema sõnavara ja grammatika kohta (teemade loend vt. Mida me tundide jooksul teeme?) testi, mis sisaldavad 3 eelneva tunni materjali ja mille hinne kujuneb punktiarvestuse alusel vastavalt sellele, mitu % saavutab õpilane maksimaalsest võimalikust punktide arvust: 
hinne 5 - 90 - 100% 
hinne 4 – 75 - 89 % 
hinne 3 – 50 - 74% 
hinne 2 – 20 - 49-% 
hinne 1 - 0 - 19% 
Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. 
Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui osutub vajalikuks eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine. Iga sooritatud töö kohta teeb õpilane vigade paranduse ja esitab selle õpetajale. 
Puudumiste korral tuleb materjal omandada ja ära teha puudumise ajal sooritamata jäänud test. 
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. 
Õppematerjal: M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 4 Lehrbuch 
M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 4. Arbeitsbuch. 
Õpetaja lisamaterjalid.

Konsultatsioon ja järelevastamine vastavalt eelnevale kokkuleppele õpetajaga