Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a, 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 21. märts 2016. a. kell 10.15
Muudetud: 16. mai 2016. a. kell 13.05

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

IV VEERAND

1. nädal
Kahoot

2. nädal
Teeme konto ja õpime koostama ise kahooti
https://getkahoot.com/

3. nädal
Kümnendmurdude jagamine 
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals

4. nädal
http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898 
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten 

5. nädal
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044 
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine 

6. nädal

Peastarvutamine 
http://www.kool.ee/?9585

Aritmeetiline keskmine
http://www.thatquiz.org/tq-p-z0/?-j4g00-l4-p0

7. nädal
teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

8. nädal
erinevaid mänge
http://phet.colorado.edu/et/simulations/category/math
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&game=4151&cat=22&page=0

sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

9. nädal
kordamine: eelnevatel veeranditel tehtud lemmiklinkide lahendamine

10. nädal
aasta kokkuvõte

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.   
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.   
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.   

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).   

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.   

Konsultatsioonid ja järelvastamine teisipäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 407 või kokkuleppel õpetajaga.