Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 12. märts 2016. a. kell 17.53
Muudetud: 12. märts 2016. a. kell 17.53

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Sissejuhatus veerandisse,ainekaart.
2.T20b.Tegusõna 'olema' tulevik. Kevadluuletus.
3.T20 kordamine.TV lk.92-93.

II nädal
1.Tööleht T20 kinnistamiseks.Luuletuse vastamine.
Õpik , TV "Bõstro i veselo" 7.klassile
2.T1a Kuidas ma välja näen?,sõnad;Kellel?- minul, sinul
3.T1a Kuidas ma välja näen? R ljk.7-8

III nädal
1. Kinnistavad ülesanded, YV lk.5-6
2.Töö tekstiga 'Selline ma olen'.Sõnavara T1b
3.Kirjutamine: ümberjutustus (Aleksandri kirjeldus). Isikuliste asesõnade kordamine.

IV nädal
1.Jutustame Aleksandrist. Tund 1v sõnad.
1.Kordamine: 1.tsükkel
2.Kontrolltöö : 1.tsükkel - 20.04
T2a sõnad


V nädal
1.T2a. Missugune iseloom sul on?
2.Iseloom.TV 2a ,lk.8-10
3.T2b.Töö tekstiga "Minu iseloom". Sõnavara kontroll.


VI nädal
1.-2. T2v.Isikuline asesõna - vinitelnõi padez.Tegusõnade pööramine olevikus.
3.T2v kinnistamine; õpik lk.22-23; TV T2v

VII nädal
1.Kordamine: 2.tsükkel
2.Kontrolltöö : 2.tsükkel - 10.05
T3a sõnad.
3.T3a.Kas teil on suur perekond?Kes on fotol? Lk.23-27

VIII nädal
1.Perekond.Kes on pildil (R lk.27-28)
1.T3b.Töö tekstiga "Minu perekond'
3.T3v.Omadussõna + nimisõna predloznõi padez

IX nädal
1.Kordamine: 3.tsükkel
2.Kontrolltöö : 3.tsükkel (avatud materjalidega) - 24.05
3.Laul multifilmist "Lõvipoeg ja kilpkonn". Kokkuvõte õppeaastast

X nädal
Arvestuste ja praktika nädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - IV veerandi teemad: välimus, iseloom, pere;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas IV veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine seestütlevas käändes;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 3 kontrolltööd
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid N kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel