Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 10. märts 2016. a. kell 08.22
Muudetud: 14. märts 2016. a. kell 10.06

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 28.03-1.04 ):
1.-3. Tund 10a. Pühad. Lk.112-114, TV.t.10a

II NÄDAL (4.-8.04):
1. -2. Tund 10b. Numbrid 20-100. Lk.115-116, TV.t.10b
3. Tund 10v. Omastav kääne. Lk.116-119, Tv.t.10v

III NÄDAL (11. - 15.04):
1-2. Tund 10v. Omastav kääne. harjutused.
3. Kordamine KT-ks: 10. tsükkel.

IV NÄDAL (18.-22.04).
1. KONTROLLTÖÖ: 10 tsükkel. Tund 11a sõnad. - 18.04
2. Tund 11a. hakkame tegutsema. TV.11a, LK.121-122
3. Tund 11b. Toiduained. TV.t.11b

V NÄDAL (25.-29.04):
1.-2. Tund 11b. Toit. Lk.123-125
3. Tund 11v. Tegusõna minevik, nädalapäevad. Tv.t.11b.

VI NÄDAL (2.-5.05):
1. -2. Tund 11v. Tegusõna minevik. Harjutused lk.125-128
3. Kordamine KT-ks: 11 tsükkel.

VII NÄDAL (9. -13.05):
1. KONTROLLTÖÖ; 11. tsükkel. Kevadluuletus.- 9.05
2.-3. Tund 12a. Käskiv kõne. Lk.129-130

VIII NÄDAL (16.-20.05):
1.-3. Tund 12b. Puuviljad ja marjad. Lk.131-132, TV.t.12b

XI NÄDAL (23. -27.05):
1.-2 Tund 12V. Tegusõna minevik. TV.t.12v
3. Kooliaasta lõpetamine, tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid IV veerandil läbitud teemadel: toiduained, puuviljad ja marjad;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised: ,osastav kääne, käskiv kõne, tegusõna minevik ;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Tunnikontrollid, kodutööd, vastamised - kõik kokku 1 kokkuvõttev hinne
2 kontrolltööd - 2 hinnet

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-15.00 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õppekomplekt: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt - 6.kl", töövihik, plaat
Õpetaja koostatud lisamaterjalid ja kontrolltööd