Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 10. märts 2016. a. kell 07.59
Muudetud: 10. märts 2016. a. kell 07.59

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma kultuurilist silmaringi ja suhtlemisvõimalusi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õonguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeel õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride omapära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ja oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmealikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet, leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (28.03 - 1.04 ):
1. Tund 7a. Euroopa Liit.Lk.147-151, Tv.lk.73-74
2. Tund 7a. Reisid. Lk.151-155TV.lk. 75-76
3. Tund 7a. Reisimine. Turism.lk.155-159

II NÄDAL ( 4.-8.04):
1.-3. Tund 6v. Liikumisverbid. TV.tlk.68-71, õpik lk.136-143

III NÄDAL ( 11.-15.04):
1.-2. Tund 7b. Liikumisverbid - eesliited. Lk.159-163
2. Kordamine KT-ks: tund 7a-b.

IV NÄDAL (18.-22.04)
1. KONTROLLTÖÖ: tund 7a-b. Tund 8a sõnad. - 18.04
2. Tund 8a. Vene keel. Lk. 164-165, TV.lk.80
3. Tund 8a. Venemaa. Lk.166-167, TV.lk.81

V NÄDAL (25.-29.04):
1. Venemaa. Moskva.
2. -3. SUULINE ARVESTUS: Venemaa, Moskva. Iseseisev töö. - 21.04

VI NÄDAL (2.-6.05):
1.-2. Tund 8a. Pühad, kirjad, õnnitluskaardid. Lk.167-189, TV. lk. 82-83
3. Tund 8a. Hotellis. Lk.170-172, Tv.lk.84-85

VII NÄDAL (9.-13.05):
1. Tund 8a. Liiklus. Lk.173-175, TV. lk.85-86
2. Tund 8a. Võõras linnas. Lk.176-179, TV. lk.85-86
3. Tund 8v. Tegusõna aspektid. Lk.182-187

VIII NÄDAL (16.-20.05):
1. Tegusõna apektid. TV.lk.87-88, töölehed.
2. Kordamine KT-ks: tund 8a-v.
3. KONTROLLTÖÖ: tund 8a-v. Tund 9a sõnad. -18.05

IX NÄDAL (23.-27.05):
1. Tund 9a. Eesti. Lk.188-192
2. Tund 9a. Ilm. Lk.192-196, TV.lk.90-92
3. Aasta kokkuvõte, tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires ( IV veerandil - Euroopa Liit. Reisimine. Venemaa. Pühad. Liiklus. Võõras linnas. Eesti. IIm.) aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;
2) mõistab õpitud teemade piires olulist;
3) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud teksti, tekstist infot leida, esitada küsimusi ja neile vastata;
4) kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) oskab kasutada kõnes ja kirjas IV veerandil läbitud grammatikamaterjali: eesliidetega liikumisverbid, tegusõnade aspektipaarid, tegusõnade olevik, tulevik ja minevik;
6) oskab kasutada tunnisõnastikku, sõnaraamatut ja internetti;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja grupis;
8) omandab esmased teadmised Venemaast;
9) mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasvestleja kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd - 2 hinnet
Tunnikontrollid ja protsessihinded kokku - 1 kokkuvõttev hinnne
Suuline arvestus: Venemaa. - 1 arvestuslik hinne.
Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Töid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Puudumise korral tuleb kontrolltöö ja suuline arvestus järele vastata. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla ainult üks puudulik hinne, põhjuseta puudutud tundide materjal tuleb järele vastata.
Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-09%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel