Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 9. märts 2016. a. kell 11.43
Muudetud: 10. märts 2016. a. kell 08.24

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (28.-1.04):
1.-3. Tund 5a. Kus asub? Lk.51-54Tv.t 5a.

II NÄDAL (4.-8.04):
1.-2.tund 5b. Tekst: Minu linn? TV.t.5b
3. Minu kodulinn Kuressaare.

III NÄDAL (11.-15.04):
1. Kuressaare. Küsimuste moodustamine ja küsimustele vastamine.
2.-3. Tund 5v. Asesõnad seestütlevas käändes. TV.t 5v, kordamine.

IV NÄDAL (18.-22.04):
1. Kordamine KT-ks: 5 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 5 tsükkel. Kevadluuletus - 20.04
3. Tund 6a. Kool? Väljendid käskivas kõneviisis, tööjuhendid. Lk.59

V NÄDAL ( 25.-29.04):
1.-2. Tund 6a. Kool. Lk.59-63. TV.t.6a.
3. TK: väljendid käskivas kõnes. Kevadluuletus.

VI NÄDAL ( 2.-6.05):
1.-2. Tund 9b. Tekst: Minu kool. Lk. 64-65, TV.t.9b Lk.
3.Tund 6v. - osastav kääne: omadussõna ja nimisõna käänamine. Lk.66-71

VII NÄDAL ( 9.-13.05):
1.-3.Tund 6v. - osastav kääne - harjutused. TV.t.6v

VIII NÄDAL ( 16.-20.05):
1.Kordamine KT-ks: 6 tsükkel.
2.KONTROLLTÖÖ: 6. tsükkel. Loovtöö. - 18.05.2016
3. Loovtööd.

VIX NÄDAL ( 23.-27.05):
1.-3. Kordamine. Kooliaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - IV veerandi teemad : Linn. Kuressaare. Kool.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas IV veerandil läbitud keelematerjali: asesõnad seestütlevas käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine osastavas käändes.
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd - 2 hinnet
Tunnikontrollid, kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, arvestatakse lapse arengut ja isikupära.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontroolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-15.00 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel